ADVANCED SEARCH            HOME    

 


Words in Sri Guru Granth Sahib that start with

ਦਉਤ ਦਉਤੁ ਦਉਰਾਇਓ ਦਉਰਾਵਉ ਦਉਰਿਓ ਦਉਲਤਿ ਦਇਓ ਦਇਅਲੀਆ ਦਇਆ ਦਇਆਪਤਿ ਦਇਆਰ ਦਇਆਰੁ ਦਇਆਰਾ ਦਇਆਲ ਦਇਆਲਿ ਦਇਆਲੁ ਦਇਆਲੰ ਦਇਆਲਾ ਦਇਆਲੀ ਦਇਆਲੈ ਦਈ ਦਈਆ ਦਏ ਦਸ ਦਸਿ ਦਸਏਂ ਦਸਹੁ ਦਸਤ ਦਸਤੰਗੀਰ ਦਸਤਗੀਰੀ ਦਸ੍ਤਗੀਰੀ ਦਸੰਤਣ ਦਸਤਾਰ ਦਸੰਦਾ ਦਸਨ ਦਸਨਿ ਦਸਨਾ ਦਸਮ ਦਸਮੀ ਦਸਰਥ ਦਸਵਾ ਦਸਵੇ ਦਸਵੈ ਦਸਵੈਂ ਦਸਾ ਦਸਾਇ ਦਸਾਇਆ ਦਸਾਇਣੁ ਦਸਾਇਣਾ ਦਸਾਇਦਾ ਦਸਾਇਲੇ ਦਸਾਈ ਦਸਾਏ ਦਸਾਹਰਾ ਦਸਾਹਾ ਦਸਾਕੀ ਦਸਾਣੀ ਦਸਾਨਿਓ ਦਸਾਨੀ ਦਸਾਵਣਿਆ ਦਸਾਵਾ ਦਸਿਆ ਦਸਿਐ ਦਸਿਹੁ ਦਸੀ ਦਸੂਣੀ ਦਸੇ ਦਸੈ ਦਸੋ ਦਸੋਨਾ ਦਸੌ ਦਹ ਦਹੰ ਦਹਸਿਰਿ ਦਹਸਿਰੁ ਦਹਸਿਰੋ ਦਹਣੁ ਦਹਤ ਦਹਤਾ ਦਹਨ ਦਹਨੁ ਦਹੀ ਦਹੇ ਦਹੈ ਦਖਣੀ ਦਖਨ ਦਖਿਣਿ ਦਖਿਣਹਿ ਦਖਿਣਾ ਦਗਧ ਦਗਰਾ ਦਗਲੀ ਦਗਾਈ ਦਗਾਨਾ ਦਝਿ ਦਝਸੀ ਦਝਹਿ ਦਝਾਂ ਦਝੈ ਦੰਡਧਾਰ ਦੰਤ ਦੰਤੁ ਦਤ ਦਤੁ ਦੰਤਾ ਦੰਦ ਦਦਾ ਦੰਦੀ ਦਦੈ ਦਧਿ ਦਧਾ ਦਨੋਤਿ ਦਫਤਰਿ ਦਫਤਰੁ ਦੰਫਾਨ ਦਬੁ ਦਬਟੀਐ ਦਬਿਓਹੁ ਦਬਿਆ ਦਬੀ ਦਬੀਅਹਿ ਦਭੁ ਦੰਮ ਦੰਮੁ ਦਮ ਦਮਿ ਦਮੁ ਦਮੜਾ ਦੰਮਾ ਦੰਮਾਂ ਦਮਾਮਾ ਦਮਾਮਿਆ ਦਮਾਮੇ ਦਮੀ ਦਮੋਦਰ ਦਮੋਦਰੁ ਦਯ ਦਯਿ ਦਯੁ ਦਯਾ ਦਯਾਰੰ ਦਯਾਲ ਦਯਾਲਿ ਦਯਾਲੁ ਦਯਾਲੰ ਦਯਾਲਹ ਦਯੈ ਦਰ ਦਰਿ ਦਰੁ ਦਰਸ ਦਰਸਿ ਦਰਸੁ ਦਰਸਨ ਦਰਸਨਿ ਦਰਸਨੁ ਦਰਸਨੰ ਦਰਸਨਹ ਦਰਸਨਾ ਦਰਸਨੈ ਦਰਸਨੋ ਦਰਸਾ ਦਰਸਾਇਆ ਦਰਸਾਇਣਾ ਦਰਸਾਈ ਦਰਸਾਏ ਦਰਸਾਯਉ ਦਰਸਾਰ ਦਰਸਾਰੁ ਦਰਸਾਰਾ ਦਰਸਾਰੀ ਦਰਸਾਰੇ ਦਰਸਾਰੈ ਦਰਸਾਵਏ ਦਰਸਾਵੜਾ ਦਰਸਾਵਾ ਦਰਸਾਵੈ ਦਰਸੇਰੈ ਦਰਸੈ ਦਰਹਾਲੁ ਦਰਹਾਲੀ ਦਰਖਤ ਦਰਗਹ ਦਰਗਹਿ ਦਰਗਾਹ ਦਰਜੀ ਦਰਦ ਦਰਦੁ ਦਰਦਵੰਦ ਦਰਦਵੰਦੁ ਦਰਦਾ ਦਰਪਨ ਦਰਪਨਿ ਦਰਬ ਦਰਬਿ ਦਰਬੁ ਦ੍ਰਬੁ ਦਰਬਵੰਤੁ ਦਰਬਾ ਦਰਬਾਰ ਦਰਬਾਰਿ ਦਰਬਾਰੁ ਦਰਬਾਰਨ ਦਰਬਾਰਾ ਦਰਬਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਦਰਬੈ ਦਰਮਾਦੇ ਦਰਵਾਜ ਦਰਵਾਜਾ ਦਰਵਾਜੇ ਦਰਵਾਜੈ ਦਰਵਾਣੀ ਦਰਵਾਨੁ ਦਰਵਾਨੀ ਦਰਵਾਰ ਦਰਵਾਰਿ ਦਰਵਾਰੁ ਦਰਵਾਰਾ ਦਰਵਾਰੀ ਦਰਵਾਰੇ ਦ੍ਰਵਿਆ ਦਰਵੇਸ ਦਰਵੇਸੁ ਦਰਵੇਸਾਂ ਦਰਵੇਸਾਵੀ ਦਰਵੇਸੀ ਦ੍ਰਵੈ ਦਰਾ ਦਰਾਹਿ ਦਰਾਹੁ ਦ੍ਰਿਸਟ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਦ੍ਰਿਸਟੰ ਦ੍ਰਿਸ੍ਟਿ ਦ੍ਰਿਸਟਉ ਦ੍ਰਿਸਟੰਗਨਾ ਦ੍ਰਿਸਟੰਤ ਦ੍ਰਿਸਟੰਤਿ ਦ੍ਰਿਸਟਾਇਓ ਦ੍ਰਿਸਟਾਇਆ ਦ੍ਰਿਸਟਾਏ ਦ੍ਰਿਸਟਾਹਿ ਦ੍ਰਿਸਟਾਗਿਓ ਦ੍ਰਿਸਟਾਨਾ ਦ੍ਰਿਸਟਾਨਾਂ ਦ੍ਰਿਸਟਾਨਿਓ ਦ੍ਰਿਸਟਾਨੀ ਦ੍ਰਿਸਟਾਰ ਦ੍ਰਿਸਟਾਰੰ ਦ੍ਰਿਸਟਾਰੀ ਦ੍ਰਿਸਟਿਓ ਦ੍ਰਿਸਟਿਮਾਨ ਦ੍ਰਿਸਟੀ ਦ੍ਰਿਸਟੀਜਾ ਦ੍ਰਿਸਟੇਹ ਦ੍ਰਿਸਟੇਣ ਦ੍ਰਿਸਟੇਤਾ ਦ੍ਰਿਸਟੋ ਦਰਿਦ੍ਰ ਦਰਿਦ੍ਰੁ ਦ੍ਰਿੜ ਦ੍ਰਿੜੁ ਦ੍ਰਿੜਈਆ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਾਇਆ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ੍ਹਾਇਆ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ੍ਹਾਏ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ੍ਹਾਯਉ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ੍ਹਾਯਾ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ੍ਹਿਹਓ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ੍ਹੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ੍ਹੀਆ ਦ੍ਰਿੜਹੁ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ੍ਹੁ ਦ੍ਰਿੜੰਤ ਦ੍ਰਿੜੰਤਿ ਦ੍ਰਿੜੰਤਣਃ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦ੍ਰਿੜਤਾਰੀ ਦ੍ਰਿੜਾਂ ਦ੍ਰਿੜਾਇ ਦ੍ਰਿੜਾਇਓ ਦ੍ਰਿੜਾਇਅਉ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਦ੍ਰਿੜਾਇਦਾ ਦ੍ਰਿੜਾਈ ਦ੍ਰਿੜਾਏ ਦ੍ਰਿੜਾਮੰ ਦ੍ਰਿੜਾਯਉ ਦ੍ਰਿੜਾਵਉ ਦ੍ਰਿੜਾਵਹਿ ਦ੍ਰਿੜਾਵਹੁ ਦ੍ਰਿੜਾਵਣਿਆ ਦ੍ਰਿੜਾਵੈ ਦ੍ਰਿੜਾਵੈਗੋ ਦ੍ਰਿੜਿਓ ਦ੍ਰਿੜਿਆ ਦ੍ਰਿੜੀ ਦ੍ਰਿੜੀਓ ਦ੍ਰਿੜੀਐ ਦ੍ਰਿੜੀਜੈ ਦ੍ਰਿੜੈ ਦਰੀਆ ਦਰੀਆਉ ਦਰੀਆਇ ਦਰੀਆਵਾ ਦਰੀਆਵੈ ਦ੍ਰੁਸਟ ਦ੍ਰੁਸਟਾਂ ਦ੍ਰੁਸਟਾਈ ਦ੍ਰੁਗੰਧਤ ਦ੍ਰੁਗੰਧਾ ਦ੍ਰੁਗਮ ਦ੍ਰੁਮ ਦ੍ਰੁਲਭ ਦਰੂਦ ਦਰੇ ਦ੍ਰੋਹ ਦ੍ਰੋਹੰ ਦਰੋਗ ਦਰੋਗੁ ਦ੍ਰੋਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦ ਦਲ ਦਲਿ ਦਲੁ ਦਲਘਾ ਦਲਣ ਦਲਲੇ ਦਲਾਲ ਦਲਾਲੁ ਦਲਾਲੀ ਦਲਿਦ ਦਲੈ ਦਵਣ ਦ੍ਵਾਰਿ ਦ੍ਵਾਰਿਕਾ ਦੜਿ ਦਾ ਦਾਉ ਦਾਇਆ ਦਾਇਮ ਦਾਇਮੁ ਦਾਈ ਦਾਈਐ ਦਾਸ ਦਾਸਿ ਦਾਸੁ ਦਾਸਹ ਦਾਸਤ ਦਾਸਤਣ ਦਾਸਨ ਦਾਸਨਿ ਦਾਸੰਨਾ ਦਾਸਰਾ ਦਾਸਰੀ ਦਾਸਰੇ ਦਾਸਰੋ ਦਾਸਾ ਦਾਸਾਇ ਦਾਸਾਨ ਦਾਸਾਰਾ ਦਾਸਾਵੀਆ ਦਾਸੀ ਦਾਸੀ ਦਾਸੀਆ ਦਾਸੇ ਦਾਸੋ ਦਾਹਨਹਾਰ ਦਾਹਨੇ ਦਾਹਾ ਦਾਹਿਣੈ ਦਾਖ ਦਾਗ ਦਾਗੁ ਦਾਗਰੁ ਦਾਗਾ ਦਾਗੇ ਦਾਜੁ ਦਾਜੋ ਦਾਝਿ ਦਾਝਹਿ ਦਾਝਨੁ ਦਾਝੈ ਦਾਣੁ ਦਾਣਾ ਦਾਣੀ ਦਾਣੇ ਦਾਤ ਦਾਤਿ ਦਾਤਉ ਦਾਤਨ ਦਾਤੜੀ ਦਾਤੜੇ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾਰ ਦਾਤਾਰਿ ਦਾਤਾਰੁ ਦਾਤਾਰਹ ਦਾਤਾਰਾ ਦਾਤਾਰੇ ਦਾਤਿਆ ਦਾਤੀ ਦਾਤੀ ਦਾਤੇ ਦਾਤੇਰੈ ਦਾਤੈ ਦਾਤੋ ਦਾਤੌ ਦਾਦਿ ਦਾਦਰ ਦਾਦਰੁ ਦਾਦਿਰਾ ਦਾਦੀ ਦਾਦੁਰ ਦਾਦੇ ਦਾਧਾ ਦਾਧੀ ਦਾਧੀਲੇ ਦਾਧੇ ਦਾਨ ਦਾਨਿ ਦਾਨੁ ਦਾਨੰ ਦਾਨਸਬੰਦੁ ਦਾਨਹੁ ਦਾਨਵ ਦਾਨਵਾ ਦਾਨਾ ਦਾਨਾਂ ਦਾਨੀ ਦਾਨੀਆ ਦਾਨੇ ਦਾਨੇਨ ਦਾਨੈ ਦਾਨੋ ਦਾਮ ਦਾਮਿ ਦਾਮੁ ਦਾਮਨਿ ਦਾਮਨੀ ਦਾਮਾ ਦਾਮੀ ਦਾਮੋਦਰ ਦਾਮੋਦਰੁ ਦਾਮੋਦਰਹ ਦਾਰਦ ਦਾਰਨ ਦਾਰਾ ਦਾਰਿਦ ਦਾਰਿਦੁ ਦਾਰਿਦ੍ਰ ਦਾਰਿਦ੍ਰੰ ਦਾਰਿਦ੍ਰੁ ਦਾਰੁਨ ਦਾਰੂ ਦਾਰੂਓ ਦਾਲ ਦਾਲਿ ਦਾਲਦ ਦਾਲਦੁ ਦਾਲਿਦ ਦਾਲੇ ਦਾਵਣਿ ਦਾਵਨਿ ਦਾਵਾ ਦਾਵੇ ਦਾਵੈ ਦਾੜਾ ਦਾੜੀ ਦਾੜੀਆ ਦਾੜੀਆਂ ਦਿਉਸ ਦਿਉਹਾੜੀ ਦਿਸ ਦਿਸਿ ਦਿਸਈ ਦਿਸਹ ਦਿਸਹਿ ਦਿਸਟਿ ਦਿਸਟਾਵੈ ਦਿਸਟੈ ਦਿਸੰਤਰ ਦਿਸੰਤਰਿ ਦਿਸੰਤਰੁ ਦਿਸੰਤਰੀ ਦਿਸੰਤਾ ਦਿਸੰਦੜਿਆ ਦਿਸਦਾ ਦਿਸੰਨਿ ਦਿਸਨਿ ਦਿਸੰਨ੍ਹ੍ਹਿ ਦਿਸਨ੍ਹ੍ਹਿ ਦਿਸਮੁ ਦਿਸਾ ਦਿਸਾਖ ਦਿਸਾਪੁਰੀ ਦਿਸਾਵਰ ਦਿਸਾਵਰੀ ਦਿਸੇ ਦਿਸੈ ਦਿਹ ਦਿਹੰਦ ਦਿਹਰੀ ਦਿਹਾ ਦਿਹਾਈ ਦਿਹਾਰੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦਿਹਾੜੈ ਦਿਹਿ ਦਿਹੁ ਦਿਹੈ ਦਿਖਈਆ ਦਿਖਈਐ ਦਿਖਹੁ ਦਿਖਨਥੇ ਦਿਖਲਾਇਆ ਦਿਖਲਾਈ ਦਿਖਲਾਵਉ ਦਿਖਲਾਵਹਿ ਦਿਖਲਾਵੈ ਦਿਖਾ ਦਿਖਾਉ ਦਿਖਾਇ ਦਿਖਾਇਓ ਦਿਖਾਇਆ ਦਿਖਾਇਣਾ ਦਿਖਾਇਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿਖਾਈਐ ਦਿਖਾਏ ਦਿਖਾਧਾ ਦਿਖਾਯਾ ਦਿਖਾਰਿਆ ਦਿਖਾਰੀਆ ਦਿਖਾਰੈ ਦਿਖਾਲਿ ਦਿਖਾਲਹਿ ਦਿਖਾਲਦਾ ਦਿਖਾਲਨੁ ਦਿਖਾਲਾ ਦਿਖਾਲਿਆ ਦਿਖਾਲੀ ਦਿਖਾਲੀਐ ਦਿਖਾਲੇ ਦਿਖਾਵਉ ਦਿਖਾਵਈ ਦਿਖਾਵਏ ਦਿਖਾਵਹਿ ਦਿਖਾਵਹੁ ਦਿਖਾਵਣਿਆ ਦਿਖਾਵਨੀ ਦਿਖਾਵਾ ਦਿਖਾਵੈ ਦਿਖਾਵੈਗੋ ਦਿਖੀਜੈ ਦਿਖੀਤਾ ਦਿਖੈ ਦਿਗ ਦਿਗੰਬਰ ਦਿਗੰਬਰੁ ਦਿਗੰਬਰਾ ਦਿਗਰ ਦਿਗਰਿ ਦਿਚੰਨ੍ਹ੍ਹਿ ਦਿਚੈ ਦਿਜਇ ਦਿਣਸੁ ਦਿੰਤੁ ਦਿਤਿ ਦਿਤਨੋ ਦਿਤਮੁ ਦਿਤੜਾ ਦਿਤੜੀ ਦਿਤਾ ਦਿਤਿਅਨੁ ਦਿਤੀ ਦਿਤੀਓ ਦਿਤੀਅਨੁ ਦਿਤੀਆ ਦਿਤੀਨੁ ਦਿਤੀਮੁ ਦਿਤੇ ਦਿਤੈ ਦਿਤੋਸੁ ਦਿਤੋਨੁ ਦਿਨ ਦਿਨਿ ਦਿਨੁ ਦਿਨਸ ਦਿਨਸੁ ਦਿਨਹਿ ਦਿਨਕਰੋ ਦਿਨਛੇ ਦਿਨੰਤਿ ਦਿਨੰਤੁ ਦਿਨਥੇ ਦਿਨਾ ਦਿਨੀਅਰੁ ਦਿਨੈ ਦਿਨੋ ਦਿਬ ਦਿਬ੍ਯ੍ਯ ਦਿਰਾਨੀ ਦਿਲ ਦਿਲਿ ਦਿਲੁ ਦਿਲਹਿ ਦਿਲਹੁ ਦਿਲਾ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿਲਾਵਰ ਦਿਲੈ ਦਿਵਈਹੈ ਦਿਵਸ ਦਿਵਸੁ ਦਿਵਾ ਦਿਵਾਇਓ ਦਿਵਾਇਆ ਦਿਵਾਇਐ ਦਿਵਾਇਬਾ ਦਿਵਾਈ ਦਿਵਾਏ ਦਿਵਾਜਾ ਦਿਵਾਜੇ ਦਿਵਾਨੁ ਦਿਵਾਨਾ ਦਿਵਾਨਾਂ ਦਿਵਾਨੀ ਦਿਵਾਨੇ ਦਿਵਾਲ ਦਿਵਾਵੈ ਦਿਵਾਵੈਗੋ ਦਿਵੈ ਦਿੜੁ ਦਿੜੰ ਦਿੜਹੁ ਦਿੜਤਾ ਦਿੜਾਇਆ ਦਿੜਾਏ ਦਿੜਾਵੈ ਦਿੜਿਆ ਦਿੜੀ ਦਿੜੇ ਦੀ ਦੀਉ ਦੀਓ ਦੀਓਇ ਦੀਅਉ ਦੀਅਨੁ ਦੀਅਰਾ ਦੀਆ ਦੀਐ ਦੀਈ ਦੀਏ ਦੀਸਿ ਦੀਸਈ ਦੀਸਹਿ ਦੀਸਹੀ ਦੀਸਤ ਦੀਸੈ ਦੀਖਿਆ ਦੀਜਈ ਦੀਜਹਿ ਦੀਜੀਐ ਦੀਜੈ ਦੀਤ ਦੀਤੁ ਦੀਤਾ ਦੀਤੀ ਦੀਦੰ ਦੀਦਨੇ ਦੀਦਾਰ ਦੀਦਾਰਿ ਦੀਦਾਰੁ ਦੀਨ ਦੀਨੁ ਦੀਨ੍ਹ੍ਹ ਦੀਨ੍ਹ੍ਹਾ ਦੀਨ੍ਹ੍ਹੀ ਦੀਨ੍ਹ੍ਹੇ ਦੀਨਾ ਦੀਨੀ ਦੀਨੇ ਦੀਨੋ ਦੀਪ ਦੀਪੁ ਦੀਪੰ ਦੀਪਕ ਦੀਪਕਿ ਦੀਪਕੁ ਦੀਪਕੀ ਦੀਪਕੋ ਦੀਪਾ ਦੀਪਾਂ ਦੀਪਾਇਓ ਦੀਪਾਇਅਉ ਦੀਪਾਇਆ ਦੀਪਾਈ ਦੀਪਾਈਐ ਦੀਪਾਹਾ ਦੀਪਾਹਿ ਦੀਪਾਯਉ ਦੀਬਾਣ ਦੀਬਾਣਿ ਦੀਬਾਣੁ ਦੀਬਾਣਹੁ ਦੀਬਾਣੀ ਦੀਬਾਣੀਐ ਦੀਬਾਣੋ ਦੀਬਾਨ ਦੀਬਾਨਿ ਦੀਬਾਨੁ ਦੀਰਘ ਦੀਰਘੁ ਦੀਵਨਾ ਦੀਵਰਾ ਦੀਵੜੇ ਦੀਵਾ ਦੀਵਾਨ ਦੀਵਾਨਿ ਦੀਵਾਨੁ ਦੀਵਾਨਾ ਦੀਵਾਨੀ ਦੀਵੀ ਦੀਵੇ ਦੀਵੈ ਦੁਆਉ ਦੁਆਇ ਦੁਆਈ ਦੁਆਸਿ ਦੁਆਦਸ ਦੁਆਦਸਿ ਦੁਆਦਸੀ ਦੁਆਪਰਿ ਦੁਆਪਰੁ ਦੁਆਪੁਰਿ ਦੁਆਪੁਰੁ ਦੁਆਰ ਦੁਆਰਿ ਦੁਆਰੁ ਦੁਆਰੰ ਦੁਆਰਹਿ ਦੁਆਰਾ ਦੁਆਰਿਆ ਦੁਆਰੀ ਦੁਆਰੇ ਦੁਆਰੈ ਦੁਆਰੋ ਦੁਆਲੈ ਦੁਇ ਦੁਈਆ ਦੁਸਹ ਦੁਸਟ ਦੁਸਟੁ ਦੁਸਟਾ ਦੁਸਟਾਂ ਦੁਸਟਾਰਿਓ ਦੁਸਟਾਰੀ ਦੁਸਟੀ ਦੁਸਮਣ ਦੁਸਮਨ ਦੁਸਮਨੁ ਦੁਸਮਨਾ ਦੁਹ ਦੁਹਸਾਸਨ ਦੁਹਹੂ ਦੁਹਹੂੰ ਦੁਹਕਰਮ ਦੁਹਕ੍ਰਿਤ ਦੁਹਚਾਰਣਿ ਦੁਹਚਾਰਣੀ ਦੁਹਚਾਰੀ ਦੁਹਚਾਰੀਆ ਦੁਹਾ ਦੁਹਾਂ ਦੁਹਾਈ ਦੁਹਾਗਣਿ ਦੁਹਾਗਣੀ ਦੁਹਾਗਨਿ ਦੁਹਾਵੈ ਦੁਹਿ ਦੁਹੀ ਦੁਹੁ ਦੁਹੂ ਦੁਹੂੰ ਦੁਹੇਰਾ ਦੁਹੇਰੀ ਦੁਹੇਲੜੀਆ ਦੁਹੇਲਾ ਦੁਹੇਲੀ ਦੁਹੇਲੇ ਦੁਕ੍ਰਿਤ ਦੁਕ੍ਰਿਤੁ ਦੁਖ ਦੁਖਿ ਦੁਖੁ ਦੁਖੰ ਦੁਖਹਰੁ ਦੁਖਹਰਣ ਦੁਖੰਤ ਦੁਖਦਾਈ ਦੁਖਦਾਰੀ ਦੁਖਨਿ ਦੁਖਨੁ ਦੁਖਨਹ ਦੁਖ੍ਯ੍ਯੰ ਦੁਖਾ ਦੁਖਾਏ ਦੁਖਾਹੀ ਦੁਖਾਲਾ ਦੁਖਾਲੀ ਦੁਖਿਆ ਦੁਖਿਆਰੀ ਦੁਖੀ ਦੁਖੀਆ ਦੁਖੀਐ ਦੁਖੀਏ ਦੁਖੇ ਦੁਖੋ ਦੁਗਣ ਦੁਗਣੀ ਦੁਗਾਣਾ ਦੁਗੁਣ ਦੁਗੁਣੇ ਦੁਘਟ ਦੁਚਿਤੇ ਦੁਤਰ ਦੁਤਰੁ ਦੁਤਰਹ ਦੁਤੀਅ ਦੁਤੀਆ ਦੁਤੀਏ ਦੁਤੁਕੀ ਦੁਤੁਕੀਆ ਦੁਤੁਕੇ ਦੁਤੇੜਾ ਦੁੰਦਰ ਦੁਧ ਦੁਧਿ ਦੁਧੁ ਦੁਧਾ ਦੁਧੈ ਦੁਨਿਆਈ ਦੁਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦੁਨੀਆ ਦੁਨੀਆਂ ਦੁਨੀਆਇ ਦੁਨੀਆਈਐ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਦੁਨੀਦਾਰੁ ਦੁਪਦਾ ਦੁਪਦੇ ਦੁਬਲਿ ਦੁਬਲਾ ਦੁਬਲੀਆ ਦੁਬਿਧਾ ਦੁੰਮਣੀ ਦੁਮਾਲੜਾ ਦੁਯਾ ਦੁਯੀ ਦੁਯੈ ਦੁਰਗੰਧ ਦੁਰਗਮ ਦੁਰਗਾ ਦੁਰਗਾਦਿ ਦੁਰਗਾਧੇ ਦੁਰਜਨ ਦੁਰਜਨੁ ਦੁਰਜਨਹ ਦੁਰਜਨਾ ਦੁਰਜੋਧਨ ਦੁਰਜੋਧਨੁ ਦੁਰੰਤ ਦੁਰਤ ਦੁਰਤੁ ਦੁਰਬਚਨ ਦੁਰਬਲ ਦੁਰਬਾਸਾ ਦੁਰਮਤਿ ਦੁਰਮਤਿਹ ਦੁਰਮਤੀ ਦੁਰਮਤੀਆ ਦੁਰਲਭ ਦੁਰਲਭੰ ਦੁਰਲਭ੍ਯ੍ਯ ਦੁਰਾਉ ਦੁਰਾਇ ਦੁਰਾਈ ਦੁਰਾਏ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਦੁਰਾਛੈ ਦੁਰਾਤੇ ਦੁਰੈ ਦੁਲਹਨੀ ਦੁਲੰਭ ਦੁਲੰਭੁ ਦੁਲਭ ਦੁਲਭੁ ਦੁਲਭਾਇਆ ਦੁਲਭਾਹੀ ਦੁਲਭਾਵਉ ਦੁਲਾਰਿਓ ਦੁਲੀਚਾ ਦੁਲੀਚਿਆ ਦੁਲੀਚੈ ਦੂ ਦੂੰ ਦੂਆ ਦੂਐ ਦੂਸਰ ਦੂਸਰੁ ਦੂਸਰੋ ਦੂਖ ਦੂਖਿ ਦੂਖੁ ਦੂਖਹ ਦੂਖਨ ਦੂਖਨਿ ਦੂਖਨਾ ਦੂਖਾ ਦੂਖੀ ਦੂਖੇ ਦੂਜੜੀ ਦੂਜੜੈ ਦੂਜਾ ਦੂਜਾਣੇ ਦੂਜੀ ਦੂਜੇ ਦੂਜੇਰੈ ਦੂਜੈ ਦੂਣ ਦੂਣਿ ਦੂਣਾ ਦੂਣੀ ਦੂਤ ਦੂਤਿ ਦੂਤੁ ਦੂਤਹ ਦੂਤਨ ਦੂਤਾ ਦੂਤਾਰੇ ਦੂੰਦਰ ਦੂਧ ਦੂਧਿ ਦੂਧੁ ਦੂਧਹਿ ਦੂਧਾਧਾਰੀ ਦੂਧੈ ਦੂਨਾ ਦੂਬਲਾ ਦੂਰ ਦੂਰਿ ਦੂਰੁ ਦੂਰਹਿ ਦੂਰਹੁ ਦੂਰਣਹ ਦੂਰੰਤਰਿ ਦੂਰਬਾ ਦੂਰਾਇਓ ਦੂਰਾਈ ਦੂਰਾਰੀ ਦੂਰੀ ਦੂਰੇ ਦੂਲਹ ਦੂਲਹੁ ਦੂੜਾ ਦੇ ਦੇਂਉ ਦੇਉ ਦੇਊ ਦੇਅਹੁ ਦੇਇ ਦੇਈ ਦੇਸ ਦੇਸਿ ਦੇਸੁ ਦੇਸਹਿ ਦੇਸੰਤਰ ਦੇਸੰਤਰੁ ਦੇਸਨਿ ਦੇਸਾ ਦੇਸਾਂਗਿਓ ਦੇਸੀ ਦੇਂਹ ਦੇਹ ਦੇਹੰ ਦੇਹਧਾਰ ਦੇਹੜਿ ਦੇਹਾ ਦੇਹਾਦਿ ਦੇਂਹਿ ਦੇਹਿ ਦੇਹੀ ਦੇਹੁ ਦੇਹੁਗੇ ਦੇਹੁਰਾ ਦੇਹੁਰੀ ਦੇਹੁਰੀਆ ਦੇਹੁਰੇ ਦੇਹੁਰੈ ਦੇਹੂ ਦੇਹੈ ਦੇਹੋ ਦੇਖ ਦੇਖਿ ਦੇਖੁ ਦੇਖੰ ਦੇਖਉ ਦੇਖਏ ਦੇਖਸਾ ਦੇਖਹ ਦੇਖਹਿ ਦੇਖਹੁ ਦੇਖਣ ਦੇਖਣਿ ਦੇਖਣੁ ਦੇਖਣਹਾਰੁ ਦੇਖਣਹਾਰੀਆ ਦੇਖਣਹਾਰੇ ਦੇਖਣਹਾਰੋ ਦੇਖਣਾ ਦੇਖਣੈ ਦੇਖਤ ਦੇਖੰਤਾ ਦੇਖਦਾ ਦੇਖਦਿਆ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਨ ਦੇਖਨਿ ਦੇਖਨਹਾਰਾ ਦੇਖਨ੍ਹ੍ਹੇ ਦੇਖਨੀ ਦੇਖਾ ਦੇਖਾਂ ਦੇਖਾਇ ਦੇਖਾਇਆ ਦੇਖਾਇਦਾ ਦੇਖਾਈ ਦੇਖਾਰੇ ਦੇਖਾਲਿਆ ਦੇਖਾਲਿਹੁ ਦੇਖਾਲੇ ਦੇਖਾਵਹੀ ਦੇਖਾਵਣਿਆ ਦੇਖਿਓ ਦੇਖਿਅਉ ਦੇਖਿਆ ਦੇਖਿਐ ਦੇਖੀ ਦੇਖੀਅਤੁ ਦੇਖੀਐ ਦੇਖੇ ਦੇਖੈ ਦੇਖੈਗਾ ਦੇਖੋ ਦੇਖੌ ਦੇਗ ਦੇਣ ਦੇਣਿ ਦੇਣਾ ਦੇਣੈ ਦੇਤ ਦੇਤੁ ਦੇਤਾ ਦੇਤੇ ਦੇਤੋ ਦੇਂਦਾ ਦੇਦਾ ਦੇਦਿਆ ਦੇਦੀ ਦੇਦੀਪ੍ਯ੍ਯ ਦੇਂਦੇ ਦੇਦੇ ਦੇਨ ਦੇਨਿ ਦੇਨੁ ਦੇਨਹਾਰ ਦੇਨਹਾਰੁ ਦੇਨਹਾਰਾ ਦੇਨ੍ਹ੍ਹਿ ਦੇਨਾ ਦੇਨੀ ਦੇਰ ਦੇਵ ਦੇਵਉ ਦੇਵਈ ਦੇਵਸੀ ਦੇਵਹ ਦੇਵਹਿ ਦੇਵਹੀ ਦੇਵਹੁ ਦੇਵਹੋ ਦੇਵਕਰੀ ਦੇਵਕਾ ਦੇਵਕੀ ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ਦੇਵਣ ਦੇਵਣਹਾਰ ਦੇਵਣਹਾਰਿ ਦੇਵਣਹਾਰੁ ਦੇਵਣਹਾਰਾ ਦੇਵਣਹਾਰੇ ਦੇਵਣਹਾਰੈ ਦੇਵਣਹਾਰੋ ਦੇਵਣਾ ਦੇਵਣਿਆ ਦੇਵੰਤ ਦੇਵਤ ਦੇਵਤਾ ਦੇਵਤਿਆ ਦੇਵਤੇ ਦੇਵਦਾ ਦੇਵਨ ਦੇਵਨਹਾਰ ਦੇਵਨਹਾਰੁ ਦੇਵਨਹਾਰਾ ਦੇਵਨੀ ਦੇਵਰ ਦੇਵਲ ਦੇਵਾ ਦੇਵਾਂ ਦੇਵਾਇਆ ਦੇਵਾਇਣਾ ਦੇਵਾਈ ਦੇਵਾਈਆ ਦੇਵਾਏ ਦੇਵਾਕਰ ਦੇਵਾਧਿ ਦੇਵਾਨਾ ਦੇਵਾਨਿਆ ਦੇਵਾਨੀ ਦੇਵਾਨੇ ਦੇਵਾਲਿਆ ਦੇਵਾਲੀਏ ਦੇਵਾਵੈ ਦੇਵੀ ਦੇਵੀਆ ਦੇਵੈ ਦੈ ਦੈਆਰ ਦੈਆਲ ਦੈਆਲੁ ਦੈਆਲਾ ਦੈਹਉ ਦੈਣੀ ਦੈਤ ਦੈਤਿ ਦੈਤੁ ਦੈਤਹੁ ਦੈਤਾ ਦੈਤੈ ਦੈਨ ਦੈਨਹਾਰ ਦੈਨਹਾਰੁ ਦੈਲਾ ਦੋ ਦੋਊ ਦੋੁਆਲੈ ਦੋਇ ਦੋਈ ਦੋਸ ਦੋਸੁ ਦੋਸਤੀ ਦੋਸਾ ਦੋਸਾਂ ਦੋਸੀ ਦੋਹਰਾ ਦੋਹਾ ਦੋੁਹਾਗਣਿ ਦੋਹਾਗਣਿ ਦੋਹਾਗਣੀ ਦੋਹੀ ਦੋਖ ਦੋਖਿ ਦੋਖੁ ਦੋਖੰ ਦੋਖਹ ਦੋਖਨ ਦੋਖੜੈ ਦੋਖਾ ਦੋਖੀ ਦੋਖੀਆ ਦੋਖੇ ਦੋਖੈ ਦੋਜ ਦੋਜਕ ਦੋਜਕਿ ਦੋਜਕੁ ਦੋਤਿ ਦੋਤੁ ਦੋਨਉ ਦੋਨੋ ਦੋਮ ਦੋਰਾਹਾ ਦੋਲ ਦੋਲਕ ਦੋਲੀਚੇ ਦੋਵਰ ਦੋਵੈ