ADVANCED SEARCH            HOME    

 


Words in Sri Guru Granth Sahib that start with

ਚ ਚਉ ਚਉਸਠਿ ਚਉਹਾ ਚਉਹੂੰ ਚਉਕੜਿ ਚਉਕੜੀ ਚਉਕਾ ਚਉਕੀ ਚਉਕੇ ਚਉਕੈ ਚਉਗਿਰਦ ਚਉਗੁਨ ਚਉਚਕਿਆ ਚਉਣੀ ਚਉਣੇ ਚਉਤੀਸ ਚਉਤੁਕੀ ਚਉਤੁਕੇ ਚਉਥਿ ਚਉਥਹਿ ਚਉਥੜੀ ਚਉਥਾ ਚਉਥੀ ਚਉਥੇ ਚਉਥੈ ਚਉਦਸ ਚਉਦਸਿ ਚਉਦਹ ਚਉਦਹਿ ਚਉਦਾ ਚਉਦਿਆ ਚਉਦੋ ਚਉਧਰੀ ਚਉਪਦਾ ਚਉਪਦੇ ਚਉਪੜਿ ਚਉਪਾਈ ਚਉਬਾਰਾ ਚਉਬਾਰੇ ਚਉਬੀਸਾ ਚਉਬੋਲੇ ਚਉਮੁਖ ਚਉਰ ਚਉਰੁ ਚਉਰਾਸੀ ਚਉਰਾਸੀਹ ਚਉਵਾਇਆ ਚਉੜਿ ਚਊਣੀ ਚਈਆ ਚਸਮ ਚਸਮੇ ਚਸਾ ਚਸਾਈ ਚਸਾਹਾ ਚਸਿਅਹੁ ਚਸਿਆ ਚਸੂਆ ਚਸੇ ਚਹੀਐ ਚਹੁ ਚਹੂ ਚਕੁ ਚਕਈ ਚਕਹੁ ਚਕਟੀ ਚਕ੍ਰ ਚਕ੍ਰੰ ਚਕ੍ਰੁ ਚਕ੍ਰਧਰ ਚਕ੍ਰਪਾਣਿ ਚਕ੍ਰਵੈ ਚਕਵੀ ਚਕੀ ਚਕੋਰ ਚਕੋਰਾ ਚਕੋਰੀ ਚਖਿ ਚਖਉ ਚਖਹਿ ਚਖਾ ਚਖਾਇਓਨੁ ਚਖਾਸੀ ਚਖਿਓ ਚਖਿਆ ਚਖੀਐ ਚਖੇ ਚਖੈ ਚੰਗ ਚੰਗਨਾ ਚੰਗੜੀਆ ਚੰਗਾ ਚੰਗਿਆਈ ਚੰਗਿਆਈ ਚੰਗਿਆਈਆ ਚੰਗੀ ਚੰਗੀਆ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇਰਾ ਚੰਗੇਰਿਆ ਚੰਗੇਰੀ ਚੰਗੈ ਚੰਚਲ ਚੰਚਲਿ ਚੰਚਲੁ ਚੰਚਲਹ ਚੰਚਲਾ ਚਚਾ ਚਚੈ ਚਜ ਚਜਿ ਚਜੁ ਚਟਿ ਚਟਸਾਲ ਚਟਾਰਾ ਚਟੀ ਚਟੀਆ ਚਟੀਐ ਚਟੇ ਚੰਡਈਆ ਚਡਾ ਚੰਡਾਰ ਚੰਡਾਰਾ ਚੰਡਾਲ ਚੰਡਾਲਿ ਚੰਡਾਲੁ ਚੰਡਾਲਾ ਚੰਡਾਲੀ ਚੰਡੂਰੁ ਚਢਹਿ ਚਢਤ ਚਢਾ ਚਢਾਇ ਚਢਾਈ ਚਢਾਈਐ ਚਢਾਵਉ ਚਢਾਵੈ ਚਢਿਬੋ ਚਢੇ ਚਢੈ ਚਤੁਆਰੇ ਚਤੁਰ ਚਤੁਰਿ ਚਤੁਰੁ ਚਤੁਰਥਿ ਚਤੁਰਭੁਜੁ ਚਤੁਰਾਈ ਚਤੁਰਾਈਐ ਚਤੁਰਾਂਗਾ ਚੰਦ ਚੰਦਿ ਚੰਦੁ ਚੰਦਨ ਚੰਦਨਿ ਚੰਦਨੁ ਚੰਦਨਹ ਚੰਦਨਾ ਚੰਦਨੈ ਚੰਦਨੋ ਚੰਦ੍ਰ ਚੰਦ੍ਰਹੜਾ ਚੰਦ੍ਰਹਾਂਸੁ ਚੰਦ੍ਰਬਿੰਬ ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਚੰਦ੍ਰਮੇ ਚੰਦ੍ਰਾਇਣੁ ਚੰਦ੍ਰਾਇਣਾ ਚੰਦ੍ਰਾਵਲਿ ਚੰਦਾ ਚੰਦਾਇਣੁ ਚੰਦਾਕੀ ਚੰਦੀ ਚੰਦੋ ਚੰਦੋਆ ਚੰਨਣੁ ਚਨਣਾਠੀਆ ਚਨਨ ਚਨੇ ਚੰਪਕ ਚਪਲ ਚਪਲੁ ਚੰਪੈ ਚਬਿ ਚਬਣ ਚਬੇ ਚੰਮਿ ਚੰਮੁ ਚਮੁ ਚਮਈਆ ਚਮਕਿ ਚਮਕਏ ਚਮਕੰਨਿ ਚਮਕਾਰ ਚਮਕਾਰਿ ਚਮਕਿਆ ਚਮਕੈ ਚਮਤਕਾਰ ਚਮਰ ਚਮਰਟਾ ਚਮਰੇ ਚਮੜ ਚਮੜੀ ਚੰਮਾਰੰ ਚਮਾਰ ਚਮਾਰੁ ਚਮਾਰਾ ਚਮਿਆਰੁ ਚੰਮਿਆਰੋ ਚਮੋੜੀਐ ਚਰ ਚਰਿ ਚਰ੍ਹਾਵਉ ਚਰਹਿ ਚਰ੍ਹੈ ਚਰਖਾ ਚਰਗਾ ਚਰਚ ਚਰਚਰੀ ਚਰੰਜੀਵੀ ਚਰਣ ਚਰਣਿ ਚਰਣੰ ਚਰਣਹ ਚਰਣਾ ਚਰਣਾਰਬਿੰਦ ਚਰਣਾਰੇ ਚਰਣੀ ਚਰਣੀਠਾ ਚਰਣੇ ਚਰੰਨ ਚਰਨ ਚਰਨਿ ਚਰਨਹ ਚਰਨਨ ਚਰਨਨ੍ਹ੍ਹ ਚਰਨਾ ਚਰਨਾਰਬਿੰਦ ਚਰਨਾਰਾ ਚਰਨਾਰੀ ਚਰਨਾਰੇ ਚਰਨਾਰੈ ਚਰਨਾਵੈ ਚਰਨੀ ਚਰਨੇਰੈ ਚਰਪਟੁ ਚਰਮ ਚਰਮਣਹ ਚਰਾਇਹੁ ਚਰਾਈ ਚਰਾਏ ਚਰਾਹਾ ਚਰਾਕ ਚਰਾਗੁ ਚਰਾਗਾ ਚਰਾਨਿ ਚਰਾਨੈ ਚਰਾਵਉ ਚਰਾਵਹਿ ਚਰਾਵਹੁ ਚਰਾਵਤ ਚਰਾਵਨ ਚਰਾਵੈ ਚਰਿਓ ਚਰਿਤ ਚਰਿਤ੍ਰ ਚਰੀ ਚਰੀਐ ਚਰੈ ਚਲ ਚਲਿ ਚਲੁ ਚਲਉ ਚਲਈ ਚਲਈਆ ਚਲਸਹਿ ਚਲਸੀ ਚਲਹ ਚਲਹਿ ਚਲਹੁ ਚਲਣ ਚਲਣਿ ਚਲਣੁ ਚਲਣਹਾਰ ਚਲਣਹਾਰੁ ਚਲਣਹਾਰਾ ਚਲਣਵਾਰਾ ਚਲਣਾ ਚਲਣੈ ਚਲਤ ਚਲਤੁ ਚਲਤਉ ਚਲਤਾ ਚਲਤੀ ਚਲੰਤੇ ਚਲਤੇ ਚਲਤੈ ਚਲਤੌ ਚਲੰਥੋ ਚਲਦਾ ਚਲਦਿਆ ਚਲੰਦੀ ਚਲਦੀ ਚਲਦੀਆ ਚਲਦੇ ਚਲੰਨਿ ਚਲਨ ਚਲਨਿ ਚਲੰਨ੍ਹ੍ਹਿ ਚਲਨਾ ਚਲਨੀ ਚਲਨੈ ਚਲਨੋ ਚਲਾ ਚਲਾਂ ਚਲਾਉ ਚਲਾਊ ਚਲਾਇ ਚਲਾਇਓ ਚਲਾਇਓਨੁ ਚਲਾਇਆ ਚਲਾਇਹਿ ਚਲਾਇਦਾ ਚਲਾਇਦੇ ਚਲਾਇਨਿ ਚਲਾਈ ਚਲਾਈਅਹਿ ਚਲਾਈਆ ਚਲਾਈਐ ਚਲਾਏ ਚਲਾਹਾ ਚਲਾਹੀ ਚਲਾਹੁ ਚਲਾਵਉ ਚਲਾਵਹਿ ਚਲਾਵਹੁ ਚਲਾਵਹੇ ਚਲਾਵਣਹਾਰਾ ਚਲਾਵੈ ਚਲਾਵੈਗੋ ਚਲਿਓ ਚਲਿਅਉ ਚਲਿਆ ਚਲਿਤ ਚਲਿਤੁ ਚਲੀ ਚਲੀਅਹਿ ਚਲੀਆ ਚਲੀਐ ਚਲੂਲ ਚਲੂਲਿ ਚਲੂਲੁ ਚਲੂਲਾ ਚਲੂਲਿਆ ਚਲੂਲੀ ਚਲੂਲੇ ਚਲੂਲੈ ਚਲੇ ਚਲੇਸਹਿ ਚਲੈ ਚਲੈਗੋ ਚਲੋ ਚਵਹਿ ਚਵਹੁ ਚਵਗਣ ਚਵਗਣਿ ਚਵਗਲਿ ਚਵਰ ਚਵਰੁ ਚਵਰਾਸੀਹ ਚਵਰੋ ਚਵਾ ਚਵਾਈ ਚਵਾਂਈਐ ਚਵਾਵੈ ਚਵਿਆ ਚਵੇ ਚਵੈ ਚੜਿ ਚੜਉ ਚੜ੍ਹ੍ਹਣਾ ਚੜ੍ਹਾਈਐ ਚੜ੍ਹ੍ਹਾਵਹਿ ਚੜਹਿ ਚੜ੍ਹ੍ਹਿਓ ਚੜ੍ਹੂ ਚੜ੍ਹ੍ਹੇ ਚੜਣਾ ਚੜਤੁ ਚੜੰਦੀਆ ਚੜਾ ਚੜਾਂ ਚੜਾਉ ਚੜਾਊ ਚੜਾਇ ਚੜਾਇਓ ਚੜਾਇਆ ਚੜਾਇਦਾ ਚੜਾਈ ਚੜਾਈਆ ਚੜਾਈਐ ਚੜਾਏ ਚੜਾਹੀ ਚੜਾਵਉ ਚੜਾਵਏ ਚੜਾਵਹੁ ਚੜਾਵਣਿਆ ਚੜਾਵੈ ਚੜਿਓ ਚੜਿਅਉ ਚੜਿਆ ਚੜਿਐ ਚੜੀ ਚੜੀਅਸੁ ਚੜੀਐ ਚੜੇ ਚੜੈ ਚਾ ਚਾਉ ਚਾਓ ਚਾਓ‍ੁ ਚਾਇ ਚਾਇਆ ਚਾਈਆ ਚਾਈਲੇ ਚਾਏ ਚਾਹ ਚਾਹਉ ਚਾਹਹਿ ਚਾਹਹੁ ਚਾਹਕੁ ਚਾਹਤ ਚਾਹਤਾ ਚਾਹਨ ਚਾਹਨਾ ਚਾਹਿ ਚਾਹਿਆ ਚਾਹੀ ਚਾਹੀਐ ਚਾਹੇ ਚਾਹੈ ਚਾਕਰ ਚਾਕਰੁ ਚਾਕਰਾਂ ਚਾਕਰੀ ਚਾਕਰੀਆ ਚਾਕੀ ਚਾਖਿ ਚਾਖੁ ਚਾਖਹਿ ਚਾਖਹੁ ਚਾਖਤ ਚਾਖਾ ਚਾਖਿਓ ਚਾਖਿਅੜਾ ਚਾਖਿਆ ਚਾਖਿਐ ਚਾਖਿਬਾ ਚਾਖੀ ਚਾਖੀਐ ਚਾਖੇ ਚਾਖੈ ਚਾਗਾ ਚਾਂਗੇਦਿਆ ਚਾਟ ਚਾਟਉ ਚਾਟਸਾਲ ਚਾਟਹਿ ਚਾਟੜਿਆ ਚਾਟੜੇ ਚਾਟੇ ਚਾਟੈ ਚਾਂਡੂਰੁ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਚਾਤ੍ਰਿਕੁ ਚਾਤ੍ਰਿਕੋ ਚਾਤੁਰ ਚਾਤੁਰਹ ਚਾਤੁਰੀ ਚਾਂਦ ਚਾਦਨੁ ਚਾਦਨਾ ਚਾਂਦਨਾ ਚਾਨਣ ਚਾਨਣਿ ਚਾਨਣੁ ਚਾਨਣਾ ਚਾਨਣੇ ਚਾਨਾਣੁ ਚਾਪੇ ਚਾਪੈ ਚਾਂਪੈ ਚਾਬਕੁ ਚਾਬਨੁ ਚਾਬਿਆ ਚਾਬੁਕ ਚਾਮ ਚਾਮੁ ਚਾਮਕਨਿ ਚਾਮਰੋ ਚਾਯ ਚਾਰ ਚਾਰਿ ਚਾਰੁ ਚਾਰਉ ਚਾਰਹ ਚਾਰ੍ਹਿਓ ਚਾਰਹੁ ਚਾਰਣੋ ਚਾਰਤੁਕੇ ਚਾਰਾ ਚਾਰੀ ਚਾਰੇ ਚਾਰੈ ਚਾਰੋ ਚਾਲ ਚਾਲੁ ਚਾਲਉ ਚਾਲਸਿ ਚਾਲਸਉ ਚਾਲਸਹਿ ਚਾਲਸੀ ਚਾਲਹ ਚਾਲਹਿ ਚਾਲਹੀ ਚਾਲਹੁ ਚਾਲਣਹਾਰ ਚਾਲਣਹਾਰੀ ਚਾਲਣਹਾਰੋ ਚਾਲਣਾ ਚਾਲਤ ਚਾਲਤੀ ਚਾਲਤੇ ਚਾਲਨਹਾਰ ਚਾਲਨਹਾਰੁ ਚਾਲਾ ਚਾਲਿਓ ਚਾਲਿਅਨੁ ਚਾਲਿਆ ਚਾਲੀ ਚਾਲੀਐ ਚਾਲੀਸੀ ਚਾਲੇ ਚਾਲੈ ਚਾਵ ਚਾਵਰ ਚਾਵਲ ਚਾੜਿ ਚਾੜਸਿ ਚਾੜਣ ਚਾੜਿਆ ਚਾੜੀ ਚਾੜੇ ਚਾੜੈ ਚਿ ਚਿਹ ਚਿਹਨ ਚਿਹਨੁ ਚਿਹਨਾ ਚਿਕੜਿ ਚਿਕੜੁ ਚਿਕੜੋ ਚਿੰਜੁ ਚਿੰਜੂ ਚਿਟਵੀਆਹ ਚਿਟੇ ਚਿੰਤ ਚਿੰਤੰ ਚਿਤ ਚਿਤਿ ਚਿਤੁ ਚਿਤੰ ਚਿਤਹ ਚਿਤਹਿ ਚਿਤਕਾਰੀ ਚਿੰਤਤ ਚਿੰਤਨ ਚਿਤ੍ਰ ਚਿਤ੍ਰਸਾਲਾ ਚਿਤ੍ਰੈ ਚਿਤਵ ਚਿਤਵਿ ਚਿਤਵਉ ਚਿਤਵਹਿ ਚਿਤਵਹੁ ਚਿਤਵੰਤਿ ਚਿਤਵਤ ਚਿਤਵਤਾ ਚਿਤਵਤੇ ਚਿਤਵਦਾ ਚਿਤਵਦੇ ਚਿਤਵਨਿ ਚਿਤਵਨੀ ਚਿਤਵਿਆ ਚਿਤਵੀ ਚਿਤਵੀਅਹਿ ਚਿਤਵੀਆਹਾ ਚਿਤਵੀਐ ਚਿਤਵੇ ਚਿੰਤਵੈ ਚਿਤਵੈ ਚਿੰਤਾ ਚਿਤਾ ਚਿਤਾਸਾ ਚਿੰਤਾਮਣਿ ਚਿੰਤਾਮਣੇ ਚਿੰਤਾਮਨਿ ਚਿਤਾਰਿ ਚਿਤਾਰੁ ਚਿਤਾਰਣਾ ਚਿਤਾਰਦਾ ਚਿਤਾਰਾ ਚਿਤਾਰਿਆ ਚਿਤਾਰੀ ਚਿਤਾਰੀਐ ਚਿਤਾਰੇ ਚਿਤਾਰੈ ਚਿੰਤੀ ਚਿਤੇ ਚਿਤੇਹੀਆ ਚਿਤੇਨ ਚਿਤੇਰਾ ਚਿਤੇਰੇ ਚਿਤੈ ਚਿਤੈਨੀ ਚਿਤੋ ਚਿਥਿਆ ਚਿੰਦ ਚਿੰਦਾ ਚਿੰਦਿਅੜਾ ਚਿੰਦਿਅੜੇ ਚਿੰਦਿਆ ਚਿੰਦੀ ਚਿੰਦੇ ਚਿਨੀ ਚਿਰ ਚਿਰੁ ਚਿਰੰਕਾਲ ਚਿਰਗਟ ਚਿਰਾਣਾ ਚਿਰਾਣੀਆ ਚਿਰਾਣੇ ਚਿਰਾਨੋ ਚਿਰਾਂਮੰ ਚਿਰੀ ਚਿਰੀਆ ਚਿਲਕਣਾ ਚਿਲਕਿਓਨੁ ਚਿਲਿਮਿਲਿ ਚਿੜਾਇਆ ਚਿੜਾਈ ਚਿੜੀ ਚੀ ਚੀਸਾ ਚੀਕੜਿ ਚੀਕੜੁ ਚੀਜ ਚੀਜੁ ਚੀਜੀ ਚੀਟੀ ਚੀਤ ਚੀਤਿ ਚੀਤੁ ਚੀਤਨਹਾਰੇ ਚੀਤਾ ਚੀਤੇ ਚੀਥਰਾ ਚੀਨ ਚੀਨਿ ਚੀਨਈ ਚੀਨਸਿ ਚੀਨ੍ਹ੍ਹ ਚੀਨ੍ਹ੍ਹਸੀ ਚੀਨ੍ਹ੍ਹਹੀ ਚੀਨ੍ਹ੍ਹਾ ਚੀਨ੍ਹ੍ਹਾਂ ਚੀਨਹਿ ਚੀਨ੍ਹ੍ਹਿ ਚੀਨ੍ਹ੍ਹਿਆ ਚੀਨ੍ਹ੍ਹੀ ਚੀਨਹੁ ਚੀਨ੍ਹ੍ਹੇ ਚੀਨ੍ਹ੍ਹੈ ਚੀਨ੍ਹ੍ਹੈ ਚੀਨਤ ਚੀਨਾ ਚੀਨਿਓ ਚੀਨਿਆ ਚੀਨੀ ਚੀਨੀਐ ਚੀਨੇ ਚੀਨੈ ਚੀਨੋ ਚੀਰ ਚੀਰੁ ਚੀਰਹਿ ਚੀਰਾ ਚੀਰਿਆ ਚੀਰੀ ਚੀਰੀਐ ਚੀਰੇ ਚੀਰੈ ਚੁ ਚੁਆਇਆ ਚੁਆਈਐ ਚੁਆਵਉ ਚੁਆਵੈਗੋ ਚੁਐ ਚੁਈਜੈ ਚੁਹਕੀ ਚੁਕਿ ਚੁਕਈ ਚੁਕਨਿ ਚੁਕਾ ਚੁਕਾਇ ਚੁਕਾਇਓ ਚੁਕਾਇਓਨੁ ਚੁਕਾਇਆ ਚੁਕਾਇਸੀ ਚੁਕਾਇਦਾ ਚੁਕਾਈ ਚੁਕਾਈਅਨੁ ਚੁਕਾਈਐ ਚੁਕਾਏ ਚੁਕਾਹਾ ਚੁਕਾਹੀ ਚੁਕਾਵਹਿਗੇ ਚੁਕਾਵਹੁ ਚੁਕਾਵਹੇ ਚੁਕਾਵਣਿਆ ਚੁਕਾਵੈ ਚੁਕਾਵੈਗੋ ਚੁਕਿਹਿ ਚੁਕੀ ਚੁਕੇ ਚੁਕੈ ਚੁਖ ਚੁਖਾ ਚੁਗਿ ਚੁਗਹਿ ਚੁਗਣੁ ਚੁਗਣਾ ਚੁਗਦੇ ਚੁਗਨਿ ਚੁਗਲ ਚੁਗਲੀ ਚੁਗਲੋ ਚੁਗਾਇਦਾ ਚੁਗਾਵੈ ਚੁਗੈ ਚੁੰਙਿਆ ਚੁੰਚ ਚੁਣਿ ਚੁਣੀਅਹਿ ਚੁਨਿ ਚੁਨਤ ਚੁਨਿਓ ਚੁਨੀ ਚੁਪ ਚੁਪੈ ਚੁਭਹਿ ਚੁਭੈ ਚੁੰਮਿ ਚੁੰਮਾ ਚੁਰਾਇਆ ਚੁਰੂ ਚੁਲ੍ਹ੍ਹੈ ਚੁਲੰਭੁ ਚੁਲੀ ਚੁਲੀਆ ਚੂੰ ਚੂਸਏ ਚੂਸੀਐ ਚੂਹੜਾ ਚੂਹੜੀ ਚੂਹਾ ਚੂਕ ਚੂਕਿ ਚੂਕਈ ਚੂਕਸਿ ਚੂਕਹ ਚੂਕਹਿ ਚੂਕਾ ਚੂਕਿਆ ਚੂਕੀ ਚੂਕੀਅਲੇ ਚੂਕੇ ਚੂਕੈ ਚੂਕੈਗੀ ਚੂਕੋ ਚੂਗਹਿ ਚੂਘੈ ਚੂੰਡਿ ਚੂਨ ਚੂਨੁ ਚੂਨੜੀ ਚੂੰਨਾਂ ਚੂਨਾ ਚੂਪ ਚੂਪੀ ਚੂਰੁ ਚੂਰਾ ਚੂਰੇ ਚੂਲ੍ਹ੍ਹੇ ਚੂੜਾ ਚੂੜੀਆ ਚੇ ਚੇਟਕ ਚੇਟਕਈਆ ਚੇਤ ਚੇਤਿ ਚੇਤੁ ਚੇਤਈ ਚੇਤਸਿ ਚੇਤਹਿ ਚੇਤਹੀ ਚੇਤਹੁ ਚੇਤਤ ਚੇਤੰਨੁ ਚੇਤਨੁ ਚੇਤਨੰ ਚੇਤਨਹ ਚੇਤਨਾ ਚੇਤਨੀ ਚੇਤਵਿਆ ਚੇਤਾ ਚੇਤਾਇ ਚੇਤਾਇਆ ਚੇਤਾਏ ਚੇਤਾਵਨੀ ਚੇਤਾਵੈ ਚੇਤਿਓ ਚੇਤਿਆ ਚੇਤੀ ਚੇਤੀਅਲੇ ਚੇਤੀਐ ਚੇਤੂ ਚੇਤੇ ਚੇਤੈ ਚੇਰਿ ਚੇਰਾ ਚੇਰੀ ਚੇਰੁਲੀ ਚੇਰੇ ਚੇਰੋ ਚੇਲ ਚੇਲਾ ਚੇਲੇ ਚੈ ਚੈਨ ਚੈਨੁ ਚੈਨਾ ਚੋ ਚੋਆ ਚੋਇ ਚੋਇਆ ਚੋਖਤਾ ਚੋਖੀ ਚੋਗ ਚੋਗੜੀ ਚੋਗੈ ਚੋਜ ਚੋਜੁ ਚੋਜਾਹਾ ਚੋਜੀ ਚੋਟ ਚੋਟਾ ਚੋਟਾਂ ਚੋਟੀ ਚੋਟੈ ਚੋਪੜੀ ਚੋਭ ਚੋਰ ਚੋਰਿ ਚੋਰੁ ਚੋਰਈਐ ਚੋਰਹਿ ਚੋਰਟੀ ਚੋਰਾ ਚੋਰਾਇ ਚੋਰਾਇਆ ਚੋੁਰਾਏ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀਆ ਚੋਰੈ ਚੋਲ੍ਹ੍ਹਾ ਚੋਲਨਾ ਚੋਲੜਾ ਚੋਲਾ ਚੋਲੀ ਚੋਲੀਆ ਚੋਲੀਐ ਚੋਲੇ ਚੋਲੈ ਚੌਤੁਕੇ