ADVANCED SEARCH            HOME    

 


Words in Sri Guru Granth Sahib that start with

ਤ ਤਉ ਤਉਕੁ ਤਉਕਿਆ ਤਊ ਤਈ ਤਈਆਰੁ ਤਸ ਤਸਿ ਤਸਕਰ ਤਸਕਰੁ ਤਸਕਰਹ ਤਸਕਰਾ ਤਸਕਰੈ ਤਸਬੀ ਤਸ੍ਯ੍ਯ ਤਸਵੀਸ ਤਸੂ ਤਸੂਆ ਤਹ ਤਹਕੀਕ ਤਹਾ ਤਹਾਂ ਤਹਿਜਾ ਤਹਿੰਜੀ ਤਹੀ ਤਕਉ ਤਕਹਿ ਤਕਬੀਰ ਤਕੜੀ ਤਕੜੇ ਤਕਾ ਤਕੀ ਤਕੀਆ ਤਕੀਐ ਤਕੇ ਤਕੈ ਤਖਤ ਤਖਤਿ ਤਖਤੁ ਤਖਤੈ ਤਗ ਤਗਿ ਤਗੁ ਤੰਗਨਾ ਤੰਗੀਐ ਤਗੀਐ ਤਗੈ ਤਛਾਵਹਿ ਤਜਿ ਤਜੁ ਤਜਉ ਤਜਹਿ ਤਜਹੁ ਤਜਣੰ ਤਜਣਾ ਤਜੰਤ ਤਜੰਤਿ ਤਜਤ ਤਜਾਇ ਤਜਾਇਆ ਤਜਾਇਣ ਤਜਾਏ ਤਜਾਤ ਤਜਾਰੀ ਤਜਾਵਹਿ ਤਜਾਵਹੁ ਤਜਾਵਨਾ ਤਜਾਵੈ ਤਜਿਓ ਤਜਿਆ ਤਜਿਐ ਤਜੀ ਤਜੀਅ ਤਜੀਅਹਿ ਤਜੀਅਲੇ ਤਜੀਐ ਤਜੀਲੇ ਤਜੇ ਤਜੈ ਤਜੋ ਤਟ ਤਟਿ ਤਟਹ ਤਟਨ ਤਟਾ ਤਟਾਂ ਤਡਹਿ ਤਡਾਇਆ ਤਣਾ ਤਣੀਐ ਤਣੀਏ ਤੰਤ ਤੰਤੁ ਤਤ ਤਤਿ ਤਤੁ ਤਤਹ ਤਤਹਿ ਤਤਕਾਲ ਤਤਕਾਲਿ ਤਤਕਾਲੇ ਤਤਖਿਣ ਤੰਤ੍ਰ ਤੰਤ੍ਰੁ ਤਤ੍ਰ ਤਤ੍ਰਾਗਤ ਤਤਾ ਤਤਿਆ ਤੰਤੀ ਤਤੀ ਤਤੀਆ ਤਤੇ ਤੰਤੈ ਤਤੈ ਤਤੋ ਤਥ ਤਥਿ ਤਥੁ ਤਥਾ ਤਦ ਤਦਿ ਤਦਹੁ ਤਦੂਐ ਤਦੇ ਤੰਨ ਤੰਨਿ ਤੰਨੁ ਤਨ ਤਨਿ ਤਨੁ ਤਨਹ ਤਨਹਿ ਤਨਕ ਤਨਨਾ ਤਨਾ ਤਨਾਇਓ ਤਨਾਈ ਤਨੀ ਤਨੀਜੈ ਤਨੂਰ ਤਨੇ ਤਨੈ ਤਨੋ ਤਨੌ ਤਪ ਤਪਿ ਤਪੁ ਤਪੰ ਤਪਸਾ ਤਪਸਿਆ ਤਪਸੀ ਤਪਸੀਅਹ ਤਪਹਿ ਤਪਹੁ ਤਪਤ ਤਪਤਿ ਤਪਤੁ ਤਪਤੈ ਤਪੰਥਾ ਤਪੰਦਾ ਤਪਨ ਤਪਨੁ ਤਪਨਾ ਤਪਾ ਤਪਾਂ ਤਪਾਇ ਤਪਾਇਆ ਤਪਾਵਸੁ ਤਪਾਵਸੋ ਤਪਿਆ ਤਪੀ ਤਪੀਆ ਤਪੀਸਰ ਤਪੀਸਰੁ ਤਪੀਸੁਰ ਤਪੇ ਤਪੈ ਤਪੋ ਤਬ ਤਬਹਿ ਤਬਹੂੰ ਤਬਲਬਾਜ ਤੰਬੂ ਤਬੇ ਤਬੇਲਾ ਤਬੈ ਤੰਬੋਰ ਤੰਬੋਲ ਤੰਬੋਲੁ ਤਬੋਲ ਤੰਬੋਲਾ ਤੰਬੋਲੀ ਤਮ ਤਮਾਇ ਤਮਾਈ ਤਮਾਏ ਤਮਾਸਾ ਤਮਾਸਿਆ ਤਮਾਸੇ ਤਮਾਸੈ ਤਮੋਲ ‍ਤਰ ਤਰਿ ਤਰੁ ਤਰਉ ਤ੍ਰਉਦਸੀ ਤਰਈ ਤ੍ਰਈ ਤਰਸ ਤਰਸਿ ਤਰਸੁ ਤਰਸਹਿ ਤਰਸਤ ਤਰਸਦੇ ਤਰਸਨ ਤ੍ਰਸਨ ਤਰਸਨਾ ਤਰਸਾਇ ਤਰਸਾਏ ਤਰਸੈ ਤਰਹਿ ਤਰਹਿਗਾ ਤਰਹੁ ਤਰਕ ਤਰਕੁ ਤਰਕਸ ਤਰਕਸਬੰਦ ਤਰਕਨਿ ਤ੍ਰਖਿ ਤਰੰਗ ਤਰੰਗੁ ਤਰੰਗੰ ਤਰੰਗਾ ਤਰੰਗੀ ਤਰੰਗੇ ਤਰਣ ਤਰਣੁ ਤਰਣੰ ਤਰਣਹਾਰੁ ਤਰਣਾ ਤਰਣੀ ਤਰਣੇ ਤਰੰਤ ਤਰਤ ਤਰਤਾ ਤਰਤੀ ਤਰਤੇ ਤਰੰਦੜੀ ਤਰੰਦਾ ਤਰੰਦਿਆ ਤਰਨ ਤਰਨੁ ਤਰਨਾ ਤਰਨਾਪੋ ਤਰਪਣੁ ਤਰਫ ਤਰਫਾ ਤਰਬੀਐ ਤਰਬੇ ਤਰਲ ਤਰਲਾ ਤਰਵਰ ਤਰਵਰਿ ਤਰਵਰੁ ਤਰਾ ਤਰਾਉ ਤਰਾਇ ਤਰਾਇਓ ਤਰਾਇਆ ਤਰਾਇਣ ਤਰਾਇਣੁ ਤਰਾਈ ਤਰਾਂਈ ਤਰਾਈਐ ਤਰਾਏ ਤਰਾਸ ਤਰਾਸਿ ਤ੍ਰਾਸੁ ਤ੍ਰਾਸ ਤ੍ਰਾਸਾ ਤਰਾਸਿਆ ਤਰਾਹ ਤਰਾਹਿ ਤ੍ਰਾਹਿ ਤਰਾਕੀ ਤ੍ਰਾਘਿ ਤਰਾਜੀ ਤਰਾਂਤਿ ਤਰਾਧੋ ਤਰਾਨਥ ਤਰਾਯਉ ਤਰਾਵਣਿਆ ਤਰਾਵੈ ਤਰਾਵੈਗੋ ਤਰਿਓ ਤ੍ਰਿਅ ਤਰਿਆ ਤ੍ਰਿਸਟਸਿ ਤ੍ਰਿਸਟੈ ਤ੍ਰਿਸਨ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਤ੍ਰਿਹਦਸ ਤ੍ਰਿਹਾ ਤ੍ਰਿਹੁ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਤ੍ਰਿਖਾ ਤ੍ਰਿਖਾਈ ਤ੍ਰਿਖਾਵੰਤ ਤ੍ਰਿਖਾਵੰਤੁ ਤ੍ਰਿਗਦ ਤ੍ਰਿਗੁਣ ਤ੍ਰਿਗੁਣਿ ਤ੍ਰਿਣ ਤ੍ਰਿਣਿ ਤ੍ਰਿਣੁ ਤ੍ਰਿਣੰ ਤ੍ਰਿਤੀਅ ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਤ੍ਰਿਤੀਏ ਤ੍ਰਿਪਤ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਤ੍ਰਿਪਤਉ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾਇ ਤ੍ਰਿਪਤਾਇਆ ਤ੍ਰਿਪਤਾਇਣੁ ਤ੍ਰਿਪਤਾਈ ਤ੍ਰਿਪਤਾਏ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸਿ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸਹਿ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸਿਆ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸੀ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸੀਐ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸੇ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸੈ ਤ੍ਰਿਪਤਾਗਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾਣੇ ਤ੍ਰਿਪਤਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤਾਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾਨਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾਨੀ ਤ੍ਰਿਪਤਾਨੇ ਤ੍ਰਿਪਤਾਨੋ ਤ੍ਰਿਪਤਾਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤਾਰੈ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵਹਿ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵਹੁ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵਣਿਆ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵਣੀ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈਗੋ ਤ੍ਰਿਪਤਿਆ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀਐ ਤ੍ਰਿਪਤੀਵਨਾ ਤ੍ਰਿਪਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤੈ ਤ੍ਰਿਪ੍ਯ੍ਯਤੇ ਤ੍ਰਿਪਲੁ ਤ੍ਰਿਬਿਧਿ ਤਰਿਬੇ ਤ੍ਰਿਭਵਣ ਤ੍ਰਿਭਵਣਿ ਤ੍ਰਿਭਵਣੁ ਤ੍ਰਿਭਵਣੋ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨੁ ਤਰੀ ਤਰੀਅੰ ਤ੍ਰੀਅ ਤਰੀਅਲੇ ਤਰੀਆ ਤਰੀਆਸੁ ਤਰੀਐ ਤਰੀਕਤਿ ਤਰੀਜੈ ਤਰੁਣ ਤਰੁਣਿ ਤਰੁਣੀ ਤਰੁਨਿ ਤਰੁਨੇ ਤਰੂਅ ਤਰੇ ਤਰੇਇ ਤ੍ਰੇਤਾ ਤ੍ਰੇਤੈ ਤਰੈ ਤ੍ਰੈ ਤ੍ਰੈਪਾਲ ਤਰੋਵਰ ਤਰੋਵਰੁ ਤਲ ਤਲਿ ਤਲਕੀ ਤਲਫੈ ਤਲਬ ਤਲਬਾ ਤਲਬੀਐ ਤਲਾਉ ਤਲਾਹਾ ਤਲੀ ਤਲੀਆਂ ਤਲੇ ਤਲੈ ਤਵ ਤੜ ਤੜਫਿ ਤੜਫੜਾਇ ਤੜਫੜਾਵੈ ਤਾ ਤਾਂ ਤਾਉ ਤਾਊ ਤਾਇਓ ਤਾਈ ਤਾਈ ਤਾਂਈ ਤਾਈਜਾ ਤਾਸ ਤਾਸਿ ਤਾਸੁ ਤਾਹ ਤਾਹਾ ਤਾਹਿ ਤਾਹੀ ਤਾਹੂ ਤਾਕ ਤਾਕੁ ਤਾਕਹਿ ਤਾਕੀ ਤਾਕੈ ਤਾਕੋ ਤਾਖਤੀ ਤਾਗ ਤਾਗਿ ਤਾਗਰੀ ਤਾਗਾ ਤਾਗੇ ਤਾਗੈ ਤਾਗੋ ਤਾਜ ਤਾਜਨਿ ਤਾਜੀ ਤਾਣ ਤਾਣਿ ਤਾਣੁ ਤਾਣਾ ਤਾਣਿਅਉ ਤਾਣਿਆ ਤਾਣੀ ਤਾਤ ਤਾਤਿ ਤਾਤੁ ਤਾਤਓ ਤਾਤਾ ਤਾਤੀ ਤਾਂਤੀ ਤਾਤੇ ਤਾਨ ਤਾਨਿ ਤਾਨੁ ਤਾਨਾ ਤਾਨਾਂ ਤਾਨਿਆ ਤਾਨੀ ਤਾਨੈ ਤਾਪ ਤਾਪੁ ਤਾਪਹਿ ਤਾਪਤੇ ਤਾਪਨ ਤਾਪਾ ਤਾਪੈ ਤਾਂਬਾ ਤਾਬੋ ਤਾਮ ਤਾਮਿ ਤਾਮਸ ਤਾਮਸਿ ਤਾਮਸੁ ਤਾਮਸੀ ਤਾਰ ਤਾਰਿ ਤਾਰੰ ਤਾਰਉ ਤਾਰਈ ਤਾਰਸੀ ਤਾਰਹਿ ਤਾਰਹੁ ਤਾਰਕੁ ਤਾਰਗਿ ਤਾਰਣ ਤਾਰਣੁ ਤਾਰਣਹ ਤਾਰਣਹਾਰ ਤਾਰਣਹਾਰੁ ਤਾਰਣਹਾਰਾ ਤਾਰਣਹਾਰਿਆ ਤਾਰਣਹਾਰੋ ਤਾਰਣਾ ਤਾਰਣੋ ਤਾਰਦਾ ਤਾਰਨ ਤਾਰਨਿ ਤਾਰਨਹਾਰੇ ਤਾਰਨੋ ਤਾਰ੍ਯ੍ਯਉ ਤਾਰਾ ਤਾਰਾਜੀ ਤਾਰਾਜੂ ਤਾਰਿਓ ਤਾਰਿਅਨੁ ਤਾਰਿਅਮੁ ਤਾਰਿਆ ਤਾਰਿਕਾ ਤਾਰੀ ਤਾਰੀਅਲੇ ਤਾਰੀਐ ਤਾਰੀਲੇ ਤਾਰੂ ਤਾਰੇ ਤਾਰੇਦੜੋ ਤਾਰੇਨਿ ਤਾਰੈ ਤਾਰੋ ਤਾਲ ਤਾਲਿ ਤਾਲੁ ਤਾਲਕਾ ਤਾਲਾ ਤਾਲਾਬੇਲੀ ਤਾਵਣਿ ਤਾੜੰਤਿ ਤਾੜੀ ਤਿ ਤਿਉ ਤਿਅਕਤ ਤਿਆਸ ਤਿਆਗਿ ਤਿਆਗੁ ਤਿਆਗੰ ਤਿਆਗਉ ਤਿਆਗਹਿ ਤਿਆਗਹੁ ਤਿਆਗੰਤ ਤਿਆਗਤ ਤਿਆਗਦੇ ਤਿਆਗਨਿ ਤਿਆਗਨੁ ਤਿਆਗਨਾ ਤਿਆਗਨੀ ਤਿਆਗ੍ਯ੍ਯਿ ਤ੍ਯ੍ਯਿਗ ਤਿਆਗਿਓ ਤਿਆਗਿਆ ਤਿਆਗੀ ਤਿਆਗੀਐ ਤਿਆਗੇ ਤਿਆਗੇਂ ਤਿਆਗੈ ਤਿਆਗੋ ਤਿਸ ਤਿਸੁ ਤਿਸਹਿ ਤਿਸਕਾਰ ਤਿਸਟਸਿ ਤਿਸਟਿਆ ਤਿਸੰਤੀਆ ਤਿਸਨ ਤਿਸਨਾ ਤਿਸਾ ਤਿਸਾਇਓ ਤਿਸਾਈ ਤਿਸਾਏ ਤਿਸੈ ਤਿਹ ਤਿਹਟੜੇ ਤਿਹੰਡੀਆ ਤਿਹਰੇ ਤਿਹਾਂ ਤਿਹਾਇਆ ਤਿਹਾਰੀ ਤਿਹਾਰੈ ਤਿਹਾਲ ਤਿਹਿ ਤਿਹੀ ਤਿਹੁ ਤਿਹੂ ਤਿਹੂੰ ਤਿਕਲਿ ਤਿਕਾਲ ਤਿਖ ਤਿਖਈਆ ਤਿਖਹਾਰੇ ਤਿਖਾ ਤਿਖਾਟ ਤਿਖੀ ਤਿਚਰੁ ਤਿਡਾ ਤਿਣਿ ਤਿਣੁ ਤਿਣੰ ਤਿਤ ਤਿਤੁ ਤਿਤਨੀ ਤਿਤਨੇ ਤਿਤੜੇ ਤਿਤੁਕਾ ਤਿਤੁਕੀ ਤਿਤੁਕੇ ਤਿਤੈ ਤਿਥਹੁ ਤਿਥਾਊ ਤਿਥਾਈ ਤਿਥਾਈਂ ਤਿਥੈ ਤਿਦਾਊ ਤਿਦੂ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨਿ ਤਿਨ ਤਿਨਿ ਤਿਨੁ ਤਿਨਹ ਤਿੰਨ੍ਹ੍ਹ ਤਿਨ੍ਹ੍ਹ ਤਿੰਨ੍ਹ੍ਹਾ ਤਿਨ੍ਹ੍ਹਾ ਤਿਨਹਿ ਤਿਨ੍ਹ੍ਹਿ ਤਿਨ੍ਹ੍ਹੀ ਤਿਨਹੁ ਤਿਨਹੂ ਤਿਨਹੂੰ ਤਿਨਕਾ ਤਿਨਗੇ ਤਿਨਛੇ ਤਿੰਨਾ ਤਿਨਾ ਤਿੰਨਾਹ ਤਿਨਾਹ ਤਿਨਾਹਾ ਤਿਨਾੜਾ ਤਿਨਾੜੀ ਤਿਨਾੜੀਆ ਤਿਨੀ ਤਿਨੇਹਾ ਤਿਨੇਹਿ ਤਿੰਨੈ ਤਿਨੈ ਤਿਪਤਿ ਤਿਪਤਾਇ ਤਿਪਤਾਸੈ ਤਿਪਤੇ ਤਿਪਤੈ ਤਿਪਦਾ ਤਿਪਦੇ ਤਿਪੀਆ ਤਿਮਰ ਤਿਮਰਿ ਤ੍ਯ੍ਯਿਾਗਿ ਤਿਰਿ ਤਿਰੁ ਤਿਰਸਕਾਰ ਤਿਰੀਆ ਤਿਰੈ ਤਿਲ ਤਿਲੁ ਤਿਲਕ ਤਿਲਕੁ ਤਿਲੰਗ ਤਿਲਤ ਤਿਲਨਾ ਤਿਲਾਹ ਤਿਲੈ ਤਿਲੋਕ ਤਿਲੋਚਨ ਤਿਲੋਚਨੁ ਤਿਲੋਚਨਾ ਤਿਵ ਤਿਂਵੈ ਤਿਵੈ ਤਿੜੰਨ੍ਹ੍ਹ ਤੀ ਤੀਆ ਤੀਐ ਤੀਸ ਤੀਸਾ ਤੀਹ ਤੀਖਣ ਤੀਖਣਿ ਤੀਖਨ ਤੀਖ੍ਯ੍ਯਣ ਤੀਜੜੀ ਤੀਜਾ ਤੀਜੀ ਤੀਜੇ ਤੀਜੈ ਤੀਨ ਤੀਨਿ ਤੀਨੇ ਤੀਨੈ ਤੀਨੌ ਤੀਰ ਤੀਰਿ ਤੀਰੁ ਤੀਰਥ ਤੀਰਥਿ ਤੀਰਥੁ ਤੀਰਥਹ ਤੀਰਥਾ ਤੀਰਥਾਂ ਤੀਰਥਾਏ ਤੀਰਥੀ ਤੀਰਾ ਤੀਰੈ ਤੁ ਤੁਅ ਤੁਆਨਾ ਤੁਈ ਤੁਸਿ ਤੁਸਹਿ ਤੁਸਾ ਤੁਸਾੜੀਆ ਤੁਸੀ ਤੁਹ ਤੁਹਨੋ ਤੁਹਾਰਿ ਤੁਹਾਰਉ ਤੁਹਾਰਾ ਤੁਹਾਰੀ ਤੁਹਾਰੀਆ ਤੁਹਾਰੇ ਤੁਹਾਰੈ ਤੁਹਾਰੋ ਤੁਹਿ ਤੁਹੀ ਤੁਹੀ ਤੁਹੁ ਤੁਕਾ ਤੁਕੀਆ ਤੁਕੇ ਤੁਖ ਤੁਖਾ ਤੁਖਾਈਆ ਤੁਖਾਰ ਤੁਖਾਰੁ ਤੁਖਾਰੀ ਤੁੰਗ ਤੁੰਗੁ ਤੁਚਾ ਤੁਛ ਤੁਜਾਰਾ ਤੁਝ ਤੁਝੁ ਤੁਝਹਿ ਤੁਝੀ ਤੁਝੈ ਤੁਟੁ ਤੁਟਉ ਤੁਟਈ ਤੁਟਹਿ ਤੁਟਹੀ ਤੁਟਦੀ ਤੁਟਨ੍ਹ੍ਹਿ ਤੁਟੜੀਆ ਤੁਟਾ ਤੁਟੀ ਤੁਟੀਆ ਤੁਟੇ ਤੁਟੈ ਤੁਠੜਾ ਤੁਠਾ ਤੁਠਿਆ ਤੁਠੇ ਤੁਠੈ ਤੁਧ ਤੁਧੁ ਤੁਧਹੁ ਤੁਧਨੋ ਤੁਧੁਨੋ ਤੁਧੈ ਤੁਪਕ ਤੁਮ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹਹਿ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹਰਾ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹਰੀ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹਰੇ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹਰੈ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹਰੋ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹਾ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹਾਰ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹਾਰਹਿ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹਾਰਾ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹਾਰੀ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹਾਰੇ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹਾਰੈ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹਾਰੋ ਤੁਮਹਿ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹੇ ਤੁਮਘਾ ਤੁਮਨਛੇ ਤੁਮਨਥੇ ਤੁਮਨਭਾ ਤੁਮਰਾ ਤੁਮਰੀ ਤੁਮਰੇ ਤੁਮਰੈ ਤੁਮਰੋ ਤੁੰਮਾ ਤੁਮਾ ਤੁਮਾਤੀ ਤੁਮਾਰਾ ਤੁਮਾਰੀ ਤੁਮਾਰੀਆ ਤੁਮਾਰੇ ਤੁਮਾਰੈ ਤੁਮਾਰੋ ਤੁਮੀ ਤੁਮੇ ਤੁਮੈ ਤੁਯੰ ਤੁਰਿ ਤੁਰਸੀ ਤੁਰਹਿ ਤੁਰਕ ਤੁਰਕੁ ਤੁਰਕਾ ਤੁਰਕਾਣੀ ਤੁਰਕੀ ਤੁਰਕੂ ਤੁਰੰਗ ਤੁਰਤੁ ਤੁਰੰਤਹ ਤੁਰਦਾ ਤੁਰਦੇ ਤੁਰਾ ਤੁਰਾਵਹੁ ਤੁਰੀ ਤੁਰੀਆ ਤੁਰੀਆਵਸਥਾ ਤੁਰੇ ਤੁਲਿ ਤੁਲੁ ਤੁਲਸੀ ਤੁਲਹੜਾ ਤੁਲਹਾ ਤੁਲਹੋ ਤੁਲਾ ਤੁਲਾਇਦਾ ਤੁਲਾਈ ਤੁਲਾਈਆ ਤੁਲਾਈਐ ਤੁਲਾਏ ਤੁਲਾਵੈ ਤੁਲਿਓ ਤੁਲਿਆ ਤੁਲੀਅਹਿ ਤੁਲੀਐ ਤੁਲੀਜੈ ਤੁਲੈ ਤੁੜੰਦਿਆ ਤੂ ਤੂੰ ਤੂੰਹੀ ਤੂਹੀ ਤੂੰਹੈ ਤੂਹੈ ਤੂਹੈਂ ਤੂਟ ਤੂਟਿ ਤੂਟਉ ਤੂਟਸਿ ਤੂਟਹਿ ਤੂਟਤ ਤੂਟਤੇ ਤੂਟਾ ਤੂਟੀ ਤੂਟੇ ਤੂਟੈ ਤੂਠਾ ਤੂਠੇ ਤੂਠੈ ਤੂੰਬੜੀ ਤੂੰਬਾ ਤੂੰਮਰੁ ਤੂਮੜੀ ਤੂਰ ਤੂਰੁ ਤੂਰਾ ਤੂਰੇ ਤੂਲਾ ਤੇ ਤੇਊ ਤੇਈ ਤੇਂਹ ਤੇਹ ਤੇਹੜ ਤੇਹਾ ਤੇਹਿ ਤੇਹੀ ਤੇਹੇ ਤੇਹੈ ਤੇਹੋ ਤੇਗ ਤੇਗਬੰਦ ਤੇਜ ਤੇਜੁ ਤੇਜਣਿ ਤੇਜਨ ਤੇਜਨੜੀ ਤੇਜਵੰਸੀ ਤੇਜੋ ਤੇਟਿਆ ਤੇਟੈ ਤੇਤ ਤੇਤਾ ਤੇਤੀ ਤੇਤੀਸ ਤੇਤੀਸਉ ਤੇਤੀਸਾ ਤੇਤੇ ਤੇਤੋ ਤੇਨ ਤੇਰ ਤੇਰਉ ਤੇਰਓ ਤੇਰਸਿ ਤੇਰਹ ਤੇਰਾ ਤੇਰਿਆ ਤੇਰੀ ਤੇਰੀਆ ਤੇਰੀਐ ਤੇਰੇ ਤੇਰੈ ਤੇਰੋ ਤੇਲ ਤੇਲੁ ਤੇਲਕ ਤੇਲੰਗੀ ਤੇਲੀ ਤੇਲੋ ਤੇਵਡ ਤੇਵਡੁ ਤੇਵਰ ਤੇਵੇਹਾ ਤੇਵੇਹੇ ਤੇਵੇਹੋ ਤੇੜਿ ਤੈ ਤੈਂ ਤੈਸੜਾ ਤੈਸਾ ਤੈਸੀ ਤੈਸੇ ਤੈਸੈ ਤੈਸੋ ਤੈਡਾ ਤੈਡੀ ਤੈਡੇ ਤੈਡੈ ਤੋ ਤੋਅ ਤੋਆ ਤੋਐ ਤੋਇ ਤੋਇਅਹੁ ਤੋਸਾ ਤੋਸੈ ਤੋਹ ਤੋਹੰ ਤੋੁਹਿ ਤੋਹਿ ਤੋੁਹੀ ਤੋਹੀ ਤੋਖਿ ਤੋਖਿਓ ਤੋਖਿਤ ਤੋਖੀਲੇ ਤੋਟ ਤੋਟਿ ਤੋਟਾ ਤੋਟੇ ਤੋਟੈ ਤੋਤ ਤੋਪਉ ਤੋਯੰ ਤੋਯਣਹ ਤੋਰ ਤੋਰਿ ਤੋਰੁ ਤੋਰਉ ਤੋਰਹਿ ਤੋਰਹੁ ਤੋਰਾ ਤੋਰਾਵੈ ਤੋਰੀ ਤੋਰੇ ਤੋਰੈ ਤੋਰੋ ਤੋਲ ਤੋਲਿ ਤੋਲੁ ਤੋਲਉ ਤੋਲਸੀ ਤੋਲਹਿ ਤੋਲਣਿ ਤੋਲਣਹਾਰੁ ਤੋਲਣਹਾਰਾ ਤੋਲਾ ਤੋਲਾਇਆ ਤੋੁਲਾਇਸੀ ਤੋਲਾਏ ਤੋੁਲਾਹਾ ਤੋੁਲਾਵੈ ਤੋਲਿਆ ਤੋਲੀ ਤੋਲੀਐ ਤੋਲੀਜਾ ਤੋਲੇ ਤੋਲੈ ਤੋਲੋ ਤੋੜਿ ਤੋੜਹਿ ਤੋੜਨਿ ਤੋੜਿਆ ਤੋੜੀ ਤੋੜੀਐ ਤੋੜੇ ਤੋੜੈ ਤੌ