Amirt KeertanLanguage:  Go Home
ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVY

1.aytee maar pa-ee karlaanay taiN kee darad na aa-i-aa.
2.ayko naam Dhi-aa-ay man mayray.
3.aykai aykai too raa-i-aa.
4.ayk su-aan du-ay su-aanee naal.
5.aykaa tayk mayrai man cheet.
6.ayk pitaa aykas kay ham baarik too mayraa gur haa-ee.
7.ayk na bharee-aa gun kar Dhovaa.
8.ayk kot panch sikdaaraa panchay maageh haalaa.
9.ayk jot aykaa milee kimbaa ho-ay maho-ay.
10.ayk bageechaa payd ghan kari-aa.
11.ayk hamaaraa antarjaamee.
12.ayk anayk bi-aapak poorak jat daykh-a-u tat so-ee.
13.ay man mayri-aa too samajh achayt i-aani-aa raam.
14.ay man roorhHai rangulay tooN sachaa rang charhaa-ay.
15.avar upaav sabh ti-aagi-aa daaroo naam la-i-aa.
16.avar saad chakh saglay daykhay man har ras sabh tay meethaa jee-o. ||1||
17.aval alah noor upaa-i-aa kudrat kay sabh banday.
18.avar panch ham ayk janaa ki-o raakha-o ghar baar manaa.
19.a-ukhaDh tayro naam da-i-aal.
20.a-ukhee gharhee na daykhan day-ee apnaa birad samaalay.
21.a-ukhaDh khaa-i-o har ko naa-o.
22.at pareetam man mohnaa ghat sohnaa paraan aDhaaraa raam.
23.a-ukhaDh har kaa naam hai jit rog na vi-aapai.
24.at oochaa taa kaa darbaaraa.
25.asumayDh jagnay.
26.arrhaavai billaavai nindak.
27.apusat baat tay bha-ee seeDhree doot dusat sajna-ee.
28.ardaas sunee daataar parabh ho-ay kirpaal.
29.aree baa-ee gobid naam mat beesrai. rahaa-o.
30.apunee biDh aap janaavhu.
31.apunay thaakur kee ha-o chayree.
32.apunay sayvak kee aapay raakhai pooran bha-ee badaa-ee. ||1||
33.apunay satgur kai balihaarai.
34.apunay sayvak kee aapay raakhai aapay naam japaavai.
35.apunay raameh bhaj ray man aalsee-aa. ||1|| rahaa-o.
36.apunay har parabh kee ha-o golee.
37.apnay sayvak ka-o kabahu na bisaarahu.
38.apnai rang sabh ko rachai.
39.apnay baalak aap rakhi-an paarbarahm gurdayv.
40.apnay daas kaa sadaa rakhvaalaa.
41.antarjaamee so parabh pooraa.
42.antar raam raa-ay pargatay aa-ay.
43.antar piree pi-aar ki-o pir bin jeevee-ai raam.
44.antar gaava-o baahar gaava-o gaava-o jaag savaaree.
45.antar mail jay tirath naavai tis baikunth na jaanaaN.
46.antar pi-aas uthee parabh kayree sun gur bachan man teer laga-ee-aa.
47.antar daykh sabad man maani-aa avar na raaNganhaaraa.
48.ant kaal jo lachhmee simrai aisee chintaa meh jay marai.
49.ant na paavat dayv sabai mun indar mahaa siv jog karee.
50.anoop padaarath naam sunhu sagal Dhi-aa-ilay meetaa.
51.anik janam vichhurhay dukh paa-i-aa manmukh karam karai ahaNkaaree.
52.anik parkaar bhojan baho kee-ay baho binjan mistaa-ay.
53.anik jatan nahee hot chhutaaraa.
54.anik bhaaNt kar sayvaa karee-ai.
55.ando anad ghanaa mai so parabh deethaa raam.
56.an-din raam kay gun kahee-ai.
57.an-din har har Dhi-aa-i-o hirdai mat gurmat dookh visaaree.
58.an-din jaagi-aa haaN.
59.an-din gur mil jaagay.
60.anand saahib
61.andar sachaa nayhu laa-i-aa pareetam aapnai.
62.anDhay tooN baithaa kanDhee paahi.
63.anand bha-i-aa mayree maa-ay satguroo mai paa-i-aa.
64.anad mool Dhi-aa-i-o purkhotam an-din anad ananday.
65.anad karahu parabh kay gun gaavhu.
66.amritaa pari-a bachan tuhaaray.
67.an kaa-ay raat-rhi-aa vaat duhaylee raam.
68.amrit ras pee-aa gur sabdee ham naam vitahu kurbaan. ||1||
69.amrit rasnaa pee-o pi-aaree.
70.amrit ras peevhu parabh pi-aaree. ||1|| rahaa-o.
71.amrit neer gi-aan man majan athsath tirath sang gahay.
72.amrit naam tayraa so-ee gaavai.
73.amrit naam tumHaaraa thaakur ayhu mahaa ras janeh pee-o.
74.amrit naam sadaa nirmalee-aa.
75.amrit naam parmaysar tayraa jo simrai so jeevai.
76.amrit naam man vasaa-ay.
77.amrit naam niDhaan hai mil peevhu bhaa-ee.
78.amrit har har naam hai mayree jindurhee-ay amrit gurmat paa-ay raam.
79.amrit kathaa kahai sadaa din raatee avraa aakh sunaavni-aa. ||2||
80.amrit banee gur kee meethee.
81.amrit banee har har tayree.
82.amrit fal naam jin gur tay paa-i-aa.
83.amrit bachan saaDh kee banee.
84.amal siraano laykhaa daynaa.
85.amlee amal na ambrhai machhee neer na ho-ay.
86.akthaa har akath kathaa kichh jaa-ay na jaanee raam.
87.amaavas aatam sukhee bha-ay santokh dee-aa gurdayv.
88.aithai othai rakhvaalaa.
89.akaal moorat ajoonee sambhou man simrat thandhaa theevaaN jee-o. ||2||
90.aiso ih sansaar paykhnaa rahan na ko-oo pa-eehai ray.
91.aiso sahaa-ee har ko naam.
92.aiso heeraa nirmal naam.
93.aiso Dhanee guvind hamaaraa.
94.aiso daan dayh jee santahu jaat jee-o balihaar.
95.aisee pareet karahu man mayray.
96.aisee pareet govind si-o laagee.
97.aisee kirpaa mohi karahu.
98.aisee laal tujh bin ka-un karai.
99.aisee maaNg gobid tay.
100.aisee kinguree vajaa-ay jogee.
101.aisee ka-un biDhay darsan parsanaa. ||1|| rahaa-o.
102.aisee istaree ik raam upaa-ee.
103.aisay raakhanhaar da-i-aal.
104.aisee deekhi-aa jan si-o mangaa.
105.aisay logan si-o ki-aa kahee-ai.
106.aisay bharam bhulay sansaaraa.
107.aisay kaahay bhool paray.
108.aisaa ko-ay je dubiDhaa maar gavaavai.
109.aisaa naam ratan nirmolak punn padaarath paa-i-aa.
110.aisaa karahu beechaar gi-aanee.
111.aisaa keertan kar man mayray.
112.aisaa jog kamaavahu jogee.
113.aisaa har sayvee-ai nit Dhi-aa-ee-ai jo khin meh kilvikh sabh karay binaasaa.
114.aisaa gur paa-ee-ai vadbhaagee.
115.aisaa har Dhan sanchee-ai bhaa-ee.
116.aisaa aDham ajaat naamday-o ta-o sarnaagat aa-ee-alay. ||2||2||
117.aisaa daykh bimohit ho-ay.
118.ahinis jaagai need na sovai.
119.ahirakh vaad na keejai ray man.
120.ahaN toro mukh joro.
121.agh antak badai na sal-y kav gur raamdaas tayree saran. ||2||60||
122.agan na dahai pavan nahee magnai taskar nayr na aavai.
123.agam roop kaa man meh thaanaa.
124.agam agochar daras tayraa so paa-ay jis mastak bhaag.
125.agam da-i-aal kirpaa parabh Dhaaree mukh har har naam ham kahay.
126.achraj kichh kahan na jaa-ee.
127.abichal nagar gobind guroo kaa naam japat sukh paa-i-aa raam.
128.achhal chhalaa-ee nah chhalai nah ghaa-o kataaraa kar sakai.
129.abhinaasee jee-an ko daataa simrat sabh mal kho-ee.
130.abhaagay tai laaj naahee.
131.ab tab jab kab tuhee tuhee.
132.ab poochhay ki-aa kahaa.
133.ab mohi sarab upaav birkaatay.
134.ab mohi raam apunaa kar jaani-aa.
135.ab mohi raam jaso man gaa-i-o.
136.ab mohi jalat raam jal paa-i-aa.
137.ab mohi khoob vatan gah paa-ee.
138.ab mohi jeevan padvee paa-ee.
139.ab mohi Dhan paa-i-o har naamaa.
140.ab mai ka-un upaa-o kara-o.
141.ab jan oopar ko na pukaarai.
142.ab mai kahaa kara-o ree maa-ee.
143.ab ih pareet mahaa parabal bha-ee aan bikhai jaree. rahaa-o.
144.ab gur raamdaas ka-o milee badaa-ee. ||3||
145.ab ham chalee thaakur peh haar.
146.aavhu sant paraan sukh-daatay simreh parabh abhinaasee.
147.aavhu sant milhu mayray bhaa-ee mil har har kathaa karahu.
148.aavhu sant milaah har kathaa kahaanee-aa.
149.aavhu sant mai gal maylaa-ee-ai.
150.aavhu milhu sahayleeho sachrhaa naam la-ayhaaN.
151.aavhu sajnaa ha-o daykhaa darsan tayraa raam.
152.aavhu bhainay tusee milhu pi-aaree-aa.
153.aavhu meet ikatar ho-ay ras kas sabh bhunchah.
154.aavhu bhainay gal milah ank sahaylrhee-aah.
155.aavat kinai na raakhi-aa jaavat ki-o raakhi-aa jaa-ay.
156.aavho sant janhu gun gaavah govind kayray raam.
157.aava-o vanja-o dummnee kitee mitar karay-o.
158.aath pahar nikat kar jaanai.
159.aavan jaan rahi-o.
160.aas pi-aasee pir kai taa-ee ji-o chaatrik booNdayray.
161.aas pi-aasee chitva-o din rainee hai ko-ee sant milaavai nayraa. ||1|| rahaa-o.
162.aartee.
163.aas ot parabh toree. ||1||
164.aaraaDha-o tujheh su-aamee apnay.
165.aapeh mayl la-ay.
166.aapay sayvaa laa-idaa pi-aaraa aapay bhagat omaahaa.
167.aapay sarisat upaa-idaa pi-aaraa kar sooraj chand chaanaan.
168.aapay baho biDh rangulaa sakhee-ay mayraa laal.
169.aapay dait laa-ay ditay sant janaa ka-o aapay raakhaa so-ee.
170.aapay rasee-aa aap ras aapay ravanhaar.
171.aap sahaa-ee ho-aa.
172.aapay aap varatdaa pi-aaraa aapay aap apaahu.
173.aap nitaani-aa taan hai pi-aaraa aap nimaani-aa maan.
174.aa-o sakhee gun kaaman kareehaa jee-o.
175.aa-o sakhee har mayl karayhaa.
176.aap japaa-ay japai so naa-o.
177.aa-o saajan sant meet pi-aaray.
178.aa-o jee too aa-o hamaarai har jas sarvan sunaavanaa. ||1|| rahaa-o.
179.aaneelay kaagad kaateelay goodee aakaas maDhay bharmee-alay.
180.aaneelay kumbh bharaa-eelay oodak thaakur ka-o isnaan kara-o.
181.aa-o hamaarai raam pi-aaray jee-o.
182.aan rasaa deeseh sabh chhaar.
183.aan rasaa jaytay tai chaakhay.
184.aanad rang binod hamaarai.
185.aakhan jor chupai nah jor.
186.aakhaa jeevaa visrai mar jaa-o.
187.aaj hamaarai garihi basant.
188.aa-i-o sunan parhan ka-o banee.
189.aagai sukh mayray meetaa.
190.aagai sukh gur dee-aa.
191.aadh aadh ka-o firat dhoondh-tay man sagal tarisan bujh ga-ee.
192.aagai hee tay sabh kichh hoo-aa avar ke jaanai gi-aanaa.
193.aagai jam dal bikham ghanaa. ||1|| rahaa-o.
194.aadays baabaa aadays.
195.aad jugaad bhagtan kaa raakhaa ustat kar kar jeevaa.
196.aa-ay anik janam bharam sarnee.
197.aa-ay mil gursikh aa-ay mil too mayray guroo kay pi-aaray. rahaa-o.


© SriGranth.org, a Sri Guru Granth Sahib resource, all rights reserved.
See Acknowledgements & Credits