Go Home
 Encyclopedia & Dictionaries
Mahan Kosh Encyclopedia, Gurbani Dictionaries and Punjabi/English Dictionaries.


Total of 3 results found!


Type your word in English, Gurmukhi/Punjabi or Devanagari/HindiSGGS Gurmukhi/Hindi to Punjabi-English/Hindi Dictionary
Borī. ਡੋਬੀ। drowned. ਉਦਾਹਰਨ: ਪਾਹਨ ਬੋਰੀ ਪਿਰਥਮੀ ਪੰਡਿਤ ਪਾੜੀ ਬਾਟ ॥ Salok, Kabir, 137:2 (P: 1371).

English Translation
n.f. bag, esp. gunny bag, sack.

Mahan Kosh Encyclopedia

ਡੋਬੀ. ਡੁਬਾਈ. ਦੇਖੋ- ਬੋਰਨਾ. “ਪਾਹਨ ਬੋਰੀ ਪਿਰਥਵੀ.” (ਸ. ਕਬੀਰ) ਪਾਸ਼ਾਣਪੂਜਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਡੋਬੀ। 2. ਮਗਨ. ਭਿੱਜੀ ਹੋਈ. “ਮਤਿ ਨਿਤ ਰਾਖਹੁ ਭਗਤਿਹ ਬੋਰੀ.” (ਨਾਪ੍ਰ) 3. ਨਾਮ/n. ਛੋਟਾ ਬੋਰਾ. ਥੈਲੀ.

Footnotes:
X


Mahan Kosh data provided by Bhai Baljinder Singh (RaraSahib Wale); See https://www.ik13.com

.

© SriGranth.org, a Sri Guru Granth Sahib resource, all rights reserved.
See Acknowledgements & Credits