Sri Granth: Sri Guru Granth Sahib
Gurmukhi:
Hindi:
Roman:
        
Sri Guru Granth Sahib Page # :    of 1430
English:
Punjabi:
Teeka:
ਕਵਨੁ ਸੁ ਮੁਨਿ ਜੋ ਮਨੁ ਮਾਰੈ
Who is that silent sage, who has killed his mind?

ਮਨ ਕਉ ਮਾਰਿ ਕਹਹੁ ਕਿਸੁ ਤਾਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ
By killing the mind, tell me, who is saved? ||1||Pause||

ਮਨ ਅੰਤਰਿ ਬੋਲੈ ਸਭੁ ਕੋਈ
Everyone speaks through the mind.

ਮਨ ਮਾਰੇ ਬਿਨੁ ਭਗਤਿ ਹੋਈ ॥੨॥
Without killing the mind, devotional worship is not performed. ||2||

ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਜੋ ਜਾਨੈ ਭੇਉ
Says Kabeer, one who knows the secret of this mystery,

ਮਨੁ ਮਧੁਸੂਦਨੁ ਤ੍ਰਿਭਵਣ ਦੇਉ ॥੩॥੨੮॥
beholds within his own mind the Lord of the three worlds. ||3||28||

ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ
Gauree, Kabeer Jee:

ਓਇ ਜੁ ਦੀਸਹਿ ਅੰਬਰਿ ਤਾਰੇ
The stars which are seen in the sky -

ਕਿਨਿ ਓਇ ਚੀਤੇ ਚੀਤਨਹਾਰੇ ॥੧॥
who is the painter who painted them? ||1||

ਕਹੁ ਰੇ ਪੰਡਿਤ ਅੰਬਰੁ ਕਾ ਸਿਉ ਲਾਗਾ
Tell me, O Pandit, what is the sky attached to?

ਬੂਝੈ ਬੂਝਨਹਾਰੁ ਸਭਾਗਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ
Very fortunate is the knower who knows this. ||1||Pause||

ਸੂਰਜ ਚੰਦੁ ਕਰਹਿ ਉਜੀਆਰਾ
The sun and the moon give their light;

ਸਭ ਮਹਿ ਪਸਰਿਆ ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਾਰਾ ॥੨॥
God's creative extension extends everywhere. ||2||

ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਜਾਨੈਗਾ ਸੋਇ
Says Kabeer, he alone knows this,

ਹਿਰਦੈ ਰਾਮੁ ਮੁਖਿ ਰਾਮੈ ਹੋਇ ॥੩॥੨੯॥
whose heart is filled with the Lord, and whose mouth is also filled with the Lord. ||3||29||

ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ
Gauree, Kabeer Jee:

ਬੇਦ ਕੀ ਪੁਤ੍ਰੀ ਸਿੰਮ੍ਰਿਤਿ ਭਾਈ
The Simritee is the daughter of the Vedas, O Siblings of Destiny.

ਸਾਂਕਲ ਜੇਵਰੀ ਲੈ ਹੈ ਆਈ ॥੧॥
She has brought a chain and a rope. ||1||

ਆਪਨ ਨਗਰੁ ਆਪ ਤੇ ਬਾਧਿਆ
She has imprisoned the people in her own city.

ਮੋਹ ਕੈ ਫਾਧਿ ਕਾਲ ਸਰੁ ਸਾਂਧਿਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ
She has tightened the noose of emotional attachment and shot the arrow of death. ||1||Pause||

ਕਟੀ ਕਟੈ ਤੂਟਿ ਨਹ ਜਾਈ
By cutting, she cannot be cut, and she cannot be broken.

ਸਾ ਸਾਪਨਿ ਹੋਇ ਜਗ ਕਉ ਖਾਈ ॥੨॥
She has become a serpent, and she is eating the world. ||2||

ਹਮ ਦੇਖਤ ਜਿਨਿ ਸਭੁ ਜਗੁ ਲੂਟਿਆ
Before my very eyes, she has plundered the entire world.

ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਮੈ ਰਾਮ ਕਹਿ ਛੂਟਿਆ ॥੩॥੩੦॥
Says Kabeer, chanting the Lord's Name, I have escaped her. ||3||30||

ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ
Gauree, Kabeer Jee:

ਦੇਇ ਮੁਹਾਰ ਲਗਾਮੁ ਪਹਿਰਾਵਉ
I have grasped the reins and attached the bridle;

ਸਗਲ ਜੀਨੁ ਗਗਨ ਦਉਰਾਵਉ ॥੧॥
abandoning everything, I now ride through the skies. ||1||

ਅਪਨੈ ਬੀਚਾਰਿ ਅਸਵਾਰੀ ਕੀਜੈ
I made self-reflection my mount,

ਸਹਜ ਕੈ ਪਾਵੜੈ ਪਗੁ ਧਰਿ ਲੀਜੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ
and in the stirrups of intuitive poise, I placed my feet. ||1||Pause||

ਚਲੁ ਰੇ ਬੈਕੁੰਠ ਤੁਝਹਿ ਲੇ ਤਾਰਉ
Come, and let me ride you to heaven.

ਹਿਚਹਿ ਪ੍ਰੇਮ ਕੈ ਚਾਬੁਕ ਮਾਰਉ ॥੨॥
If you hold back, then I shall strike you with the whip of spiritual love. ||2||

ਕਹਤ ਕਬੀਰ ਭਲੇ ਅਸਵਾਰਾ
Says Kabeer, those are the best riders,

ਬੇਦ ਕਤੇਬ ਤੇ ਰਹਹਿ ਨਿਰਾਰਾ ॥੩॥੩੧॥
who remain detached from the Vedas, the Koran and the Bible. ||3||31||

ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ
Gauree, Kabeer Jee:

ਜਿਹ ਮੁਖਿ ਪਾਂਚਉ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਏ
That mouth, which used to eat the five delicacies -

ਤਿਹ ਮੁਖ ਦੇਖਤ ਲੂਕਟ ਲਾਏ ॥੧॥
I have seen the flames being applied to that mouth. ||1||

ਇਕੁ ਦੁਖੁ ਰਾਮ ਰਾਇ ਕਾਟਹੁ ਮੇਰਾ
O Lord, my King, please rid me of this one affliction:

ਅਗਨਿ ਦਹੈ ਅਰੁ ਗਰਭ ਬਸੇਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ
may I not be burned in fire, or cast into the womb again. ||1||Pause||

ਕਾਇਆ ਬਿਗੂਤੀ ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਭਾਤੀ
The body is destroyed by so many ways and means.

ਕੋ ਜਾਰੇ ਕੋ ਗਡਿ ਲੇ ਮਾਟੀ ॥੨॥
Some burn it, and some bury it in the earth. ||2||

ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਹਰਿ ਚਰਣ ਦਿਖਾਵਹੁ
Says Kabeer, O Lord, please reveal to me Your Lotus Feet;

ਪਾਛੈ ਤੇ ਜਮੁ ਕਿਉ ਪਠਾਵਹੁ ॥੩॥੩੨॥
after that, go ahead and send me to my death. ||3||32||

ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ
Gauree, Kabeer Jee:

ਆਪੇ ਪਾਵਕੁ ਆਪੇ ਪਵਨਾ
He Himself is the fire, and He Himself is the wind.

ਜਾਰੈ ਖਸਮੁ ਰਾਖੈ ਕਵਨਾ ॥੧॥
When our Lord and Master wishes to burn someone, then who can save him? ||1||

ਰਾਮ ਜਪਤ ਤਨੁ ਜਰਿ ਕੀ ਜਾਇ
When I chant the Lord's Name, what does it matter if my body burns?

ਰਾਮ ਨਾਮ ਚਿਤੁ ਰਹਿਆ ਸਮਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ
My consciousness remains absorbed in the Lord's Name. ||1||Pause||

ਕਾ ਕੋ ਜਰੈ ਕਾਹਿ ਹੋਇ ਹਾਨਿ
Who is burned, and who suffers loss?

ਨਟ ਵਟ ਖੇਲੈ ਸਾਰਿਗਪਾਨਿ ॥੨॥
The Lord plays, like the juggler with his ball. ||2||

ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਅਖਰ ਦੁਇ ਭਾਖਿ
Says Kabeer, chant the two letters of the Lord's Name - Raa Maa.

ਹੋਇਗਾ ਖਸਮੁ ਲੇਇਗਾ ਰਾਖਿ ॥੩॥੩੩॥
If He is your Lord and Master, He will protect you. ||3||33||

ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੁਪਦੇ
Gauree, Kabeer Jee, Du-Padas:

ਨਾ ਮੈ ਜੋਗ ਧਿਆਨ ਚਿਤੁ ਲਾਇਆ
I have not practiced Yoga, or focused my consciousness on meditation.

ਬਿਨੁ ਬੈਰਾਗ ਛੂਟਸਿ ਮਾਇਆ ॥੧॥
Without renunciation, I cannot escape Maya. ||1||

ਕੈਸੇ ਜੀਵਨੁ ਹੋਇ ਹਮਾਰਾ
How have I passed my life?

ਜਬ ਹੋਇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਅਧਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ
I have not taken the Lord's Name as my Support. ||1||Pause||

        


© SriGranth.org, a Sri Guru Granth Sahib resource, all rights reserved.
See Acknowledgements & Credits