Go Home
 Encyclopedia & Dictionaries
Mahan Kosh Encyclopedia, Gurbani Dictionaries and Punjabi/English Dictionaries.


Total of 1 results found!


Type your word in English or GurmukhiSGGS Gurmukhi-Gurmukhi Dictionary
ਸਾਰੇ, ਸਾਰੀਆਂ, ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ, ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ। ਸਾਰੇ ਕੰੰਮ/ਜੀਵ ਆਦ। ਉਦਾਹਰਣ: ਸਭੈ ਉਡਾਨੀ ਭ੍ਰਮ ਕੀ ਟਾਟੀ ਰਹੈ ਨ ਮਾਇਆ ਬਾਂਧੀ॥ {ਗਉ ਕਬ, ਅਸ ੪੩, ੧:੨ (331)}।

.

© SriGranth.org, a Sri Guru Granth Sahib resource, all rights reserved.
See Acknowledgements & Credits