Go Home
 Encyclopedia & Dictionaries
Mahan Kosh Encyclopedia, Gurbani Dictionaries and Punjabi/English Dictionaries.


Total of 1 results found!


Type your word in English or GurmukhiSGGS Gurmukhi-Gurmukhi Dictionary
ਭਭੀਖਣ ਦੀ ਪਾਤਸਾਹੀ ਵਧੇਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਦਾਹਰਣ: ਅੰਬਰੀਨ ਕਉ ਦੀਓ ਅਭੈ ਪਦੁ ਰਾਜੁ ਭਭੀਖਨ ਅਧਿਕ ਕਰਿਓ॥ {ਮਾਰੂ ਨਾਮ, ੧, ੩:੧ (1105)}।

.

© SriGranth.org, a Sri Guru Granth Sahib resource, all rights reserved.
See Acknowledgements & Credits