Go Home
 Encyclopedia & Dictionaries
Mahan Kosh Encyclopedia, Gurbani Dictionaries and Punjabi/English Dictionaries.


Total of 4 results found!


Type your word in English or GurmukhiSGGS Gurmukhi-Gurmukhi Dictionary
Bājī. 1. ਖੇਡ। 2. ਵਜੀ। 1. play, drama. 2. resounds. 1. ਉਦਾਹਰਨ: ਜਗੁ ਸੁਪਨਾ ਬਾਜੀ ਬਨੀ ਖਿਨ ਮਹਿ ਖੇਲੁ ਖੇਲਾਇ ॥ Raga Sireeraag 1, 11, 3:1 (P: 18). ਉਦਾਹਰਨ: ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨੁ ਬਾਜੀ ਹਾਰੀ ॥ (ਜੀਵਨ ਦੀ ਖੇਡ). Raga Sorath Ravidas, 6, 4:2 (P: 659). 2. ਉਦਾਹਰਨ: ਥਿਰੁ ਭਈ ਤੰਤੀ ਤੂਟਸਿ ਨਾਹੀ ਅਨਹਦ ਕਿੰਗੁਰੀ ਬਾਜੀ ॥ Raga Gaurhee, Kabir, 53, 3:2 (P: 335).

SGGS Gurmukhi-English Dictionary
[n.] (from Per. Bāzi) (turn in a) game, play, wager, sport
SGGS Gurmukhi-English Data provided by Harjinder Singh Gill, Santa Monica, CA, USA.

English Translation
n.f. game, play, forfeit, a lost game; stake, wager; somersault, any acrobatic feat, acrobatics gymnastics, esp. balancing and matwork; also ਬਾਜ਼ੀ.

Mahan Kosh Encyclopedia

ਫ਼ਾ. __ ਬਾਜ਼ੀ. {ਸੰਗ੍ਯਾ}. ਖੇਲ. "ਬਾਜੀ ਖੇਲਿਗਏ ਬਾਜੀਗਰ". (ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ ਮਃ ੧)। (2) ਸੰ. ਵਾਜੀ (वाजिन्.) ਘੋੜਾ. ਅਸ਼੍ਵ. "ਜਨੁ ਬਾਜੀ ਮੇਲੀ ਬਡ ਬਾਜੀ। ਨਟਬਾਜੀ ਜਿਸ ਦੇਖਤ ਲਾਜੀ". (ਗੁਪ੍ਰਸੂ).


Mahan Kosh data provided by Bhai Baljinder Singh (RaraSahib Wale); See http://www.ik13.com

.

© SriGranth.org, a Sri Guru Granth Sahib resource, all rights reserved.
See Acknowledgements & Credits