Go Home
 Encyclopedia & Dictionaries
Mahan Kosh Encyclopedia, Gurbani Dictionaries and Punjabi/English Dictionaries.


Total of 4 results found!


Type your word in English or GurmukhiSGGS Gurmukhi-Gurmukhi Dictionary
Bā-ī. ਮਾਈ, ਭੈਣ। sister. ਉਦਾਹਰਨ: ਆਵਨ ਕਿਨੈ ਨ ਪੇਖਿਓ ਕਵਨੈ ਜਾਣੈ ਰੀ ਬਾਈ ॥ Raga Goojree, ʼnaamdev, 2, 1:2, (P: 525).

SGGS Gurmukhi-English Dictionary
[Interj.] (from Sk. Mātri, Māī, Bāī) O mother
SGGS Gurmukhi-English Data provided by Harjinder Singh Gill, Santa Monica, CA, USA.

English Translation
(1) n.m. dia. brother; father. (2) lady, madam, dancing girl, a woman brothelkeeper; madam, dia. see ਵਾਈ. (3) adj. twenty two.

Mahan Kosh Encyclopedia

ਮਰਾ. {ਸੰਗ੍ਯਾ}. ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਲਈ ਸਨਮਾਨ ਬੋਧਕ ਸ਼ਬਦ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ. ਦੇਖੋ, ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਆਦਿ. "ਅਰੀ ਬਾਈ! ਗੋਬਿੰਦਨਾਮੁ ਮਤ ਬੀਸਰੈ". (ਗੂਜ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ)। (2) ਸ਼ਰੀਰ ਦੀ ਵਾਤ ਧਾਤੁ। (3) ਵਾਯੁ, ਪਵਨ। (4) ਵਿ- ਬਾਈਸ. ਦ੍ਵਾਵਿੰਸ਼ਤਿ- ੨੨. "ਮਿਲ ਕਰ ਰਾਜੇ ਬਾਈ ਧਾਰਨ ਪ੍ਰਜਾ ਸਹਿਤ ਸਭ ਜੋਧਾ". (ਗੁਪ੍ਰਸੂ) ਦੇਖੋ, ਬਾਈਧਾਰ.


Mahan Kosh data provided by Bhai Baljinder Singh (RaraSahib Wale); See http://www.ik13.com

.

© SriGranth.org, a Sri Guru Granth Sahib resource, all rights reserved.
See Acknowledgements & Credits