Go Home
 Encyclopedia & Dictionaries
Mahan Kosh Encyclopedia, Gurbani Dictionaries and Punjabi/English Dictionaries.


Total of 4 results found!


Type your word in English or GurmukhiSGGS Gurmukhi-Gurmukhi Dictionary
Daʼnd. 1. ਡੰਡਾ। 2. ਸਜਾ। 3. ਸ਼ਾਹੀ ਆਸਾ, ਸ਼ਾਹੀ ਚੋਬ (ਦਰਪਣ)। 1. staff, club. 2. punishment. 3. royal staff, ornamented club. 1. ਉਦਾਹਰਨ: ਕਾਹੂ ਹੋ ਡੰਡ ਧਰਿ ਹੋ ॥ Raga Gaurhee 5, 155, 1:2 (P: 213). ਉਦਾਹਰਨ: ਡੰਡ ਕਮੰਡਲ ਸਿਖਾ ਸੂਤੁ ਧੋਤੀ ਤੀਰਥਿ ਗਵਨੁ ਅਤਿ ਭ੍ਰਮਨੁ ਕਰੈ ॥ Raga Bhairo 1, 8, 3:1 (P: 1127). 2. ਉਦਾਹਰਨ: ਤਬ ਤੇ ਦੂਖ ਡੰਡ ਅਰੁ ਖੇਦਾ ॥ Raga Gaurhee 5, Asatpadee 1, 5:2 (P: 235). ਉਦਾਹਰਨ: ਬਿਨੁ ਬੂਝੇ ਜਮੁ ਦੇਤ ਡੰਡ ॥ Raga Basant 5, Asatpadee 2, 1:4 (P: 1192). 3. ਉਦਾਹਰਨ: ਮੇਰ ਡੰਡ ਸਿਰ ਊਪਰਿ ਬਸੈ ॥ Raga Bhairo, Kabir, 10, 2:4 (P: 1159).

SGGS Gurmukhi-English Dictionary
[1. n. 2. n.] 1. (from Sk. Damda) punishment 2. clamour, tumult 3. a kind of exercise, push-ups
SGGS Gurmukhi-English Data provided by Harjinder Singh Gill, Santa Monica, CA, USA.

English Translation
(1) n.m. bend and stretch exercise, press up. (2) n.m. punishment; chastisement, penalty. (4) n.m. bar. (5) n.m. noise, hubbub, clamour, clatter, blare.

Mahan Kosh Encyclopedia

{ਸੰਗ੍ਯਾ}. ਰੌਲਾ. ਸ਼ੋਰ". ਦੈਂਤੀ ਡੰਡ ਉਭਾਰੀ". (ਚੰਡੀ ੩)। (2) ਸੰ. दराड ਦੰਡ. ਦੰਡਾ ਡੰਡਾ. "ਦੰਡ ਕਮੰਡਲ ਸਿਖਾ ਸੂਤੁ". (ਭੈਰ ਮਃ ੧)। (3) ਸਜ਼ਾ. "ਜਮ ਦੇਤ ਡੰਡ". (ਬਸੰ ਅਃ ਮਃ ੫)। (4) ਭੁਜਦੰਡ ਦਾ ਸੰਖੇਪ. "ਡੰਡ ਦੁਕੂਲ ਭਏ ਤਿਹ ਕੇ". (ਕ੍ਰਿਸਨਾਵ) ਦੋਵੇਂ ਬਾਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕਿਨਾਰੇ ਹੋ ਗਏ। (5) ਬਾਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਸਰਤ, ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਡੰਡੇ (ਦੰਡ) ਵਾਂਙ ਪੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਡੰਡ ਪੇਲਣ ਦਾ ਅਭ੍ਯਾਸ. "ਦੋਨਹੁ ਕਾਲ ਡੰਡ ਕੋ ਪੇਲੇ". (ਗੁਪ੍ਰਸੂ).


Mahan Kosh data provided by Bhai Baljinder Singh (RaraSahib Wale); See http://www.ik13.com

.

© SriGranth.org, a Sri Guru Granth Sahib resource, all rights reserved.
See Acknowledgements & Credits