Go Home
 Encyclopedia & Dictionaries
Mahan Kosh Encyclopedia, Gurbani Dictionaries and Punjabi/English Dictionaries.


Total of 3 results found!


Type your word in English or GurmukhiSGGS Gurmukhi-Gurmukhi Dictionary
ਕੂੜੀ। ਉਦਾਹਰਣ: ਕਥਨੀ ਝੂਠੀ ਜਮੁ ਭਵੈ ਰਹਣੀ ਸਬਦੁ ਸੁ ਸਾਰੁ॥ {ਸਿਰੀ ੧, ਅਸ ੫, ੬:੩ (56)}। ਝੂਠੀ ਝੂਠਿ ਲਗੀ ਜੀਉ ਕੂੜਿ ਮੁਠੀ ਕੂੜਿਆਰੇ॥ {ਗਉ ੧, ਛੰਤ ੨, ੩:੨ (244)}। ਬਿਨੁ ਸਬਦੈ ਪਿਰੁ ਨ ਪਾਇਓ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਓ ਰੋਵੈ ਅਵਗੁਣਿਆਰੀ ਝੂਠੀ॥ {ਵਡ ੩, ਅਲਾ ੨, ੨:੪ (583)}।

English Translation
adj.f. liar; fibber, false, untrue, bogus, fake, phoney, spurious, not genuine, counterfeit, artificial, untruthful, mendacious, dishonest, faithless.

Mahan Kosh Encyclopedia
ਝੂਠਾ ਦਾ ਇਸਤ੍ਰੀ ਲਿੰਗ. "ਝੂਠੀ ਦੁਨੀਆਂ ਲਗਿ". (ਆਸਾ ਫਰੀਦ)। (2) ਝੂਠ ਧਾਰਨਵਾਲੀ. "ਝੂਠੀ ਝੂਠਿ ਲਗੀ". (ਗਉ ਮਃ ੩).
Mahan Kosh data provided by Bhai Baljinder Singh (RaraSahib Wale); See http://www.ik13.com

.

© SriGranth.org, a Sri Guru Granth Sahib resource, all rights reserved.
See Acknowledgements & Credits